E-komercija

Papildus informācija Kompetentās valsts pārvaldes iestādes Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Kompetentās valsts pārvaldes iestādes

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetencē ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu īstenošana un funkciju pildīšana patērētāju tiesību un interešu aizsardzības, tirgus uzraudzības un metroloģijas jomā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savu funkciju ietvaros veic tirgus uzraudzību un kontroli nepārtikas preču (izņemot : sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, kosmētiskos un dzīvnieku kopšanas līdzekļus, kā arī farmaceitiskos un veterinārfarmaceitiskos produktus) tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā. Centrs izskata par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemtos patērētāju iesniegumus, sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi, sniedz juridiska rakstura palīdzību patērētājiem jautājumos, kas skar viņu tiesības. Centrs arī  uzrauga patērētāju tiesību ievērošanu līgumu projektos un līgumos, ko patērētāji slēdz ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī veic normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs izmainītu vai pārtrauktu pildīt līguma projekta vai līguma noteikumus, ja šajā dokumentā ir konstatēti netaisnīgi vai neskaidri noteikumi. Centrs uzrauga pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizu noteikšanu, kā arī pirkuma samaksas pareizu aprēķināšanu, uzrauga tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību, veic fasēto preču metroloģisko kontroli.

Kompetences e-komercijas jomā:

  • uzrauga un kontrolē nepārtikas preču (izņemot : medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus) tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu;
  • uzrauga pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareizu noteikšanu, kā arī pirkuma samaksas pareizu aprēķināšanu;
  • izskata saņemtos patērētāju iesniegumus par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar e-veikalu īpašniekiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi;
  • uzrauga patērētāju tiesību ievērošanu līgumos, ko patērētāji slēdz ar e-veikalu īpašniekiem, kā arī veic normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai e-veikala īpašnieks grozītu līgumu vai pārtrauktu pildīt līguma noteikumus, ja tajā ir konstatēti netaisnīgi vai neskaidri noteikumi;
  • savas kompetences ietvaros uzrauga preču un pakalpojumu elektroniskās tirdzniecības, komerciālo paziņojumu sūtīšanas, iespēju piedāvāšanas informācijas meklēšanai, piekļuvei pie tās un informācijas ieguvei, pakalpojumu, kas nodrošina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā vai piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, kā arī informācijas glabāšanas apriti. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sniedz pakalpojuma sniedzējiem un pakalpojuma saņēmējiem informāciju par sūdzību izskatīšanas kārtību un citu informāciju.

Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē šā likuma pārkāpumus, tas ir tiesīgs:

1) pieprasīt visu lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju;

2) likt pakalpojuma sniedzējam izbeigt likuma pārkāpumu vai veikt konkrētas darbības tā novēršanai, kā arī noteikt šo darbību izpildes termiņu.

 

K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV -1013
Tel.: 67212688, Fakss: 67388634
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
www.ptac.gov.lv

  • Lapas karte
  • Uz sākumu
  • Aizvērt