AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

 

Pamatdarbība:

Kapitālsabiedrība veic tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašumu privatizāciju un valsts kapitāla daļu (valsts dzīvojamo māju) atsavināšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

 

Juridiskā adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 

Pamatkapitāla lielums

446 064 930 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100%

Valde

 

Vladimirs Loginovs, valdes priekšsēdētājs

 

Juris Vaskāns, valdes loceklis

 

Alvis Mitenbergs, valdes loceklis

Padomes nav

Mājaslapas adrese

www.possessor.gov.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu, ir saglabāta valsts līdzdalība akciju sabiedrībā “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”. 2019. 23.augustā tika pabeigta  kapitālsabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa, un akciju sabiedrības nosaukums ir “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.
  • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. un 7.pantu, ir noteikts akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • LAS “Reverta” 96,89 %

www.reverta.lv

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” ieguva līdzdalību AS „Reverta”, izpildot Ministru kabineta lēmumu AS „Parex banka” restrukturizācijas plāna ietvaros.

 

  • LSIA “Hiponia” 100%

www.hiponia.lv

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” kļuva par  SIA „Hiponia” (bijusī SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”) 100% kapitāla daļu  īpašnieci, izpildot Ministru kabineta lēmumu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas rezultātā.

 

  • SIA “FeLM” 100%

Izpildot Ministru kabineta 2016.gada 22.marta lēmumu, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināja SIA “FeLM” ar vienīgo darbības mērķi – prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.

 

  • SIA “REAP” 100%

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana.

 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

 

Lapas informācija atjaunota:    28-08-2019