Konference par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030. gadam – 26. novembrī

Ekonomikas ministrija aicina ikvienu enerģētikas un klimata jautājumu interesentu, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumu pārstāvjus uz konferenci

""Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam" – enerģētikas attīstība un klimata pārmaiņu mazināšana”.

 

Konference tiks veltīta sabiedriskajai apspriedei par jaunu politikas plānošanas dokumentu – Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam, ko šobrīd izstrādā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām.

Plašāka informācija par Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030. gadam publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Konference notiks šā gada 26. novembrī pl.10.00 ALTUM konferenču zālē, Doma laukumā 4, Rīgā.

 

Konferences dienas kārtība.

 

Pieteikšanās konferencei ir slēgta
(Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.)

 

Papildu informācijai par konferenci lūdzam sazināties ar

Helēnu Rimšu

Ekonomikas ministrijas

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecāko eksperti

67013244

Helena.Rimsa@em.gov.lv 

 

Kā zināms, Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam ir dokuments vidēja termiņa politikas plānošanai, kura izstrādi, saturu, nacionālos mērķrādītājus, mērķus un devumus ES mērķu sasniegšanā, informāciju un datus, kā arī rezultatīvos rādītājus nosaka:

  • Eiropadomes 2014. gada 24. oktobra secinājumi “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam līdz 2030. gadam”;
  • Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2015.gada 26.novembra secinājumi “Enerģētikas Savienības pārvaldības sistēma”;
  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Enerģētikas savienības pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013.

 

Katrā dalībvalstī un arī Latvijā Plāns tiek izstrādāts, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vai izteiktās starptautiskās apņemšanās:

  • ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums ietvaros izteiktās apņemšanās 2030.gadam attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu – SEG emisiju samazināšana un lielāka CO2 piesaiste visās nozarēs – izmaksu ziņā efektīvā veidā līdz 2030.gadam samazināt kopējās visu ES dalībvalstu SEG emisijas par vismaz 40% salīdzinot ar 1990.gadu.
  • ES “Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.” – ES 2050.gadā ir gatava savā iekšienē samazināt kopējās ES dalībvalstu emisijas par 80-95% salīdzinājumā ar 1990. g. līmeni, lai pārietu uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.
  • Eiropadomes 2014. gada 24. oktobra secinājumos “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam līdz 2030. gadam” noteiktos klimata pārmaiņu mazināšanas un enerģētikas nozares mērķus atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanā, energoefektivitātes uzlabošanā un starpsavienojumu izveidē.
Lapas informācija atjaunota:    26-11-2018