Eiropas Savienība

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) Ekonomikas ministrija atbild par valsts ekonomisko politiku ES ietvaros. Visos ES lēmumu pieņemšanas posmos ministrija nodrošina koordinētu Latvijas viedokļa formulēšanu, paušanu un aizstāvēšanu tās kompetencē esošajos jautājumos. Viedokļa formulēšanā svarīgi ir uzņēmēju un sociālo partneru viedokļi.

 

Eiropas Komisijas darba plāns

Ik gadu Eiropas Komisija pieņem rīcības plānu nākamajiem divpadsmit mēnešiem. Komisijas darba plānā tiek izskaidrots, ar kādām konkrētām darbībām plānots sasniegt ES politiskās prioritātes. Nākamā gada darba plāns parasti tiek pieņemts oktobrī.

 

2018.gada 23.oktobrī ir publicēts Eiropas Komisijas darba plāns 2019.gadam. Tajā ir ietvertas nozīmīgas iniciatīvas Ž.K.Junkera 10 izvirzīto politisko prioritāšu jomās: 10 jaunas iniciatīvas, 84 likumdošanas priekšlikumi, kuri atrodas dažādās izstrādes stadijās un pie kuriem tiks turpināts darbs, 10 priekšlikumi, kurus plānots atsaukt un 10 pasākumi spēkā esošo ES tiesību aktu pārskatīšanai kvalitātes uzlabošanas nolūkos (tā saucamās REFIT iniciatīvas).

 

Interešu pārstāvība ES ekonomisko politiku ietvaros

Ekonomikas ministrijas kompetencē ir šādas ES politikas:

kā arī šādas iniciatīvas:

 

Ekonomikas ministrija pārstāv Latvijas intereses šādās ES Padomes struktūrās un apakšstruktūrās:

  • Konkurētspējas padome (iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumi)
  • Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome (enerģētikas jautājumi).
Lapas informācija atjaunota:    19-06-2019