Latvijas nacionālā reformu programma

Eiropas semestris kopš 2011.gada notiek katru gadu ar mērķi izvērtēt ekonomisko situāciju ES kopumā un ES dalībvalstīs, kā arī piedāvāt rekomendācijas ES dalībvalstīm to ekonomiskās politikas īstenošanai un stiprināšanai. „Eiropa 2020” stratēģija un ES dalībvalstu nacionālās reformu programmas un Stabilitātes vai Konverģences programmas (turpmāk – nacionālās programmas) ir galvenais elements ES dalībvalstu ekonomiskās politikas koordinācijā un uzraudzībā ES līmenī Eiropas semestra ietvaros. Eiropas semestris ilgst no janvāra līdz jūlijam, kad ES dalībvalstīm līdz aprīļa beigām ir jāiesniedz Eiropas Komisijā atjaunotās nacionālās programmas, maijā Eiropas Komisija vērtē šīs programmas un progresu strukturālo reformu īstenošanā, maija beigās nāk klajā ar priekšlikumiem ES Padomes rekomendācijām ES dalībvalstīm, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē jūnija beigās.
 

Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai (Latvijas NRP) tika apstiprināta 2011.gada 26.aprīlī Ministru kabinetā. Saskaņā ar Eiropas semestra procesu Latvija atjauno un katru gadu nacionālās programmas iesniedz Eiropas Komisijā.

 

Latvijas NRP ir aprakstīts vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, atspoguļoti galvenie Latvijas tautsaimniecības makro-strukturālie izaicinājumi (šķēršļi) un galvenie pasākumi to novēršanai, kā arī Latvijas kvantitatīvie mērķi 2020.gadam „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā un galvenie pasākumi to sasniegšanai. Latvijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību, nodrošinot vidējā termiņā IKP pieauguma tempus 4-5% apmērā un augstu nodarbinātības līmeni 73% apmērā līdz 2020.gadam.

 

Saites:

Lapas informācija atjaunota:    04-01-2020