Ekonomikas ministrijas īstenotie pētījumi 2019.gadā


Pētījums: Latvijas tūrisma piedāvājuma attīstības rīcības plāna izstrāde 

Pētījuma mērķis: izstrādāt rīcības plānu tūrisma piedāvājuma attīstībai Latvijā, kuru Ekonomikas ministrija un citas par tūrismu atbildīgās iestādes varētu izmantot kā pamatu turpmākām aktivitātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitātes tūrisma produktu attīstībai.

 

Pētījumam tika noteikti trīs pamatuzdevumi: (1) tūrisma nozares attīstības analīze, balstoties uz sekundāriem datiem; (2) BRANDTour projektā definēto tūrisma politikas tēmu analīze; (3) tūrisma piedāvājuma attīstības rīcības plāna izstrāde, balstoties uz priekšizpētes un kvalitatīvā pētījuma rezultātiem.

 

Pētījuma rezultātā ir izstrādātas rīcības tūrisma nozares attīstībai no 2021. līdz 2027. gadam, norādot attīstības prioritātes, virzienus, aktivitātes, atbildīgos, iespējamo finansējuma avotus un sasniedzamos rezultātus.

1. Pētījumā, balstoties uz vietējiem un starptautiskiem sekundāriem datu avotiem, ir veikta tūrisma nozares situācijas analīze, fokusējoties uz Latvijas tūrisma piedāvājuma attīstības, vietējā tūrisma veicināšanas, tūrisma pārvaldības un digitalizācijas problēmjautājumiem.

2. Pētījuma ietvaros ir sagatavots arī ziņojums par BrandTour projektā noteikto prioritāšu atbilstību Latvijas tūrisma politikas mērķiem un izvirzītajām prioritātēm, kā arī izvērtētas projekta iesaistīto labās prakses piemēru atbilstība tūrisma attīstības prioritātēm.

3. Pētījuma ietvaros ir apkopots tūrisma nozares attīstībā iesaistīto/ ieinteresēto pušu (komersanti, profesionālās un reģionālās asociācijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, valsts institūcijas, u.c.) viedoklis (fokusgrupas) par tūrisma attīstības problēmjautājumiem un potenciālajiem uzlabojumiem.

Pētījums: Esošo atbalsta instrumentu situācijas analīze un konceptuālu priekšlikumu izstrāde tūrisma nozares politikas pilnveidošanai 

Pētījuma mērķis ir veikt  esošo atbalsta instrumentu situācijas analīzi un konceptuālu priekšlikumu izstrādi tūrisma nozares politikas pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti trīs darba uzdevumi:

 

  1. Esošā plānošanas perioda (2014 - 2020) izstrādāto un ieviesto atbalsta instrumentu (tai skaitā, finanšu), to ietekmes un sasniegto rezultātu novērtējums;
  2. BRANDTour projektā iegūto labo prakšu piemēru izpēte un analīze.
  3. Konceptuālu priekšlikumu izstrāde tūrisma nozares attīstībai un BRANDTour pārņemamo labo prakšu ieviešanai Latvijā.

Galvenie rezultāti parāda valsts finanšu atbalsta sadrumstalotību un fragmentāciju. Brand Tour labās prakses piemērami ir pielietojami Latvijā, taču jāņem vērā daudzkārt Latvijas tūrisma galamērķos skaitliski mazākais tūrisma piedāvājums un tūristu skaits tajos. Nākotnē ir svarīgi veidot pārskatāmu un saskaņotu ar dažādiem valsts pārvaldes resoriem valsts finanšu atbalstu tūrisma nozarē. 

* Pētījumi veikti ar Eiropas teritoriālās sadarbības Interreg Europe programmas projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos” (Building Regional Actions fof New Developments in Tourism - BRANDtour) atbalstu. Vairāk informācijas: BRANDTour