Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (I kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Mērķis veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās.

Atbalstāmās darbības:

  • ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
  • energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
  • ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • energopārvaldības sistēmas ieviešana (attiecināms tikai MVU).

Galvenais vērtēšanas kritērijs – ieguldītās investīcijas (1000 EUR) pret energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā (MWh)

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz vismaz 15% enerģijas ietaupījums gadā konkrētajā ražošanas procesā vai ēkas enerģijas patēriņā.

Finansējuma saņēmējs

Apstrādes rūpniecības nozares komersants, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (NACE 2.red. C sadaļa)

Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

KF finansējums 30% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums

KF 10 375 825 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi  apstiprināti 2016.gada 6.septembra Ministru kabineta sēdē:

http://likumi.lv/doc.php?id=284596&version_date=08.09.2016

Vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit:
 
 

Atlase

13.12.2016.-31.05.2017.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja

Evita Valgača

E-pasts: evita.valgaca@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    29-06-2020