Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (II kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Mērķis veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās.

Atbalstāmās darbības:

  • ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
  • energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
  • ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • ieguldījumi blakusprocesus nodrošinošās iekārtās;
  • ieguldījumi ražošanas ēkas un ražošanas teritorijas inženiersistēmās;
  • energopārvaldības sistēmas ieviešana (attiecināms tikai MVU).

Galvenais vērtēšanas kritērijs – enerģijas ietaupījums (MWh/ gadā), kas panākts projekta ietvaros iegudot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1000 euro apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz vismaz 15% enerģijas ietaupījums gadā ražošanas procesā vai ēkas enerģijas patēriņā, kurā projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas.

Finansējuma saņēmējs

Apstrādes rūpniecības nozares komersants, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (NACE 2.red. C sadaļa)

Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

KF finansējums 30% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums

KF 15 373 430 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta sēdē:

https://likumi.lv/doc.php?id=296683

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 9.oktobra ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/24

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

 

Atlase

13.03.2018.-13.06.2018.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Evelīna Matisone

Tel. 67013241

E-pasts: Evelina.matisone@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    03-10-2019