Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts pasākumu kopuma īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību

Finansējuma saņēmējs

Attīstības finanšu institūcija Altum (www.altum.lv

Gala labuma guvēji

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki 

Atbalsts veids

Grants, aizdevums, garantija un tehniskās konsultācijas

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Granta attiecināmās izmaksas ir 50%.

Altum aizdevums:
Ilgtermiņa (līdz 30 gadiem) aizdevums ar zemu aizdevuma likmi (EURIBOR + 2%)

Garantija:
Garantijas gada prēmijas likme ir 0,65% no garantijas saistību atlikuma. Tā sedz līdz 80% no cita finansētāja finansējuma pakalpojuma un  garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nepārsniedz 3 000 000 euro.

Tehniskās konsultācijas:
Altum nodrošinās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas (energosertifikāta, tehniskās apsekošanas atzinuma, būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti) izvērtēšanu.

Pieejamais finansējums

153 041 138 euro

Pieejamā informācija

 

 

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2016.gada 15.marta Ministru kabineta sēdē:

http://likumi.lv/ta/id/281323-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-1-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-energoefektivitates-paaugstinasanu

 

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums

EX ante progresa ziņojums (26.04.2018. Lēmuma Nr. L-2018/1)

Projektu iensiegumu atlase

01.07.2016. - 31.12.2023.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas 
Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Ilze Grīnberga
Tel. 67013231
E-pasts: ilze.grinberga@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    06-01-2020