Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (II kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana valsts īpašumā un valsts deleģēto funkciju izpildei izmantotajās ēkās. Ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā, nodotai lietošanā vai valdījumā.

Ieviešanas mehānisms – ierobežota atlase.

Finansējuma saņēmējs

Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas, vai valsts kapitālsabiedrības, kuru 100% kapitāldaļas pieder valstij, vai sabiedriskā labuma organizācijas.

Gala labuma guvēji

Valsts ēku īpašnieki un lietotāji

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

ERAF finansējums 85% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums

34 678 028 euro

Pieejamā informācija

Prioritāro ēku saraksts

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

MK noteikumi apstiprināti 2018.gada 4.janvāra Ministru kabineta sēdē: https://likumi.lv/doc.php?id=296336

 

Vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 7.jūlija ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/13

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Plānotā atlase

07.03.2018. - 31.12.2019.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte 

Vita Boroduļina

Tel. 67013171

E-pasts: vita.borodulina@em.gov.lv 

Lapas informācija atjaunota:    05-12-2019