Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (II kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts, lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Šī pasākuma ietvaros tiks atbalstīta:

  1. siltumavotu pārbūve energoefektivitātes  paaugstināšanai  un pārejai  uz  AER  izmantošanu  centrālapkurē,  t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;
  2. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana;
  3. koģenerācijas stacijas pārbūve par siltumavotu
  4. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas būvniecība ar mērķi sistēmai pievienot jaunus patērētājus;
  5. siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšana vai būvniecība.

Gala labuma guvēji

Energoapgādes  komersanti,  kas  nodarbojas  ar centralizēto siltumapgādi

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

  • ja projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas centralizētās siltumapgādes ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanā vai siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanā – KF finansējums 40 % no projekta attiecināmajām izmaksām
  • ja projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas siltumenerģijas akumulācijas iekārtas uzstādīšanā un būvniecībā – KF finansējums 30 % no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums 

 14 903 926 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (http://www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi apstiprināti 2017.gada 22.augusta Ministru kabineta sēdē:

https://likumi.lv//ta/id/293209?&search=on

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit:

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2

Projektu atlase

01.11.2017. - 01.02.2018.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Evelīna Brikmane

Tel. 67013241

E-pasts: Evelina.Brikmane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    04-10-2019