Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir veicināt apstrādes rūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos
Finansējumu piešķir ražošanas ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai, kurās sīkie (mikro), mazie vai vidējie komersanti veiks ražošanu apstrādes rūpniecības vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē. Atbalstāma ir arī inženierpieslēgumu izveide, pārbūve vai atjaunošana, ja tiek būvēta, pārbūvēta vai atjaunota ražošanas ēka vai ēkas.
Lai varētu saņemtu ERAF līdzfinansējumu, projektu īstenotājiem būs jānodrošina, ka izbūvētajās, rekonstruētajās vai renovētajās ražošanas telpās ir uzsākts ražošanas process apstrādes rūpniecības nozarē vai uzsākta saimnieciskā darbība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē, kā arī radītas jaunas darbvietas.

Finansējuma saņēmējs

  1. apstrādes rūpniecības vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares komersanti, lai izveidotu ražošanas telpas savām vajadzībām;
  2. komersanti un nodibinājumi, kuri nodarbojas ar industriālā nekustamā īpašuma iznomāšanu un izveidotās telpas iznomās apstrādes rūpniecības vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares mazajiem un vidējiem komersantiem;
  3. ostas pārvaldes.

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie vai vidējie komersanti apstrādes rūpniecības vai informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē

Atbalsts veids

Grants

Atbalsta intensitāte galalabuma guvējiem

35 - 45% no projekta summas

Pieejamais finansējums

25 443 922 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi. https://likumi.lv/ta/id/302138-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-1-1-specifiska-atbalsta-merka-sekmet-mvk-izveidi-un-attistibu-ipasi

Sākotnējais novērtējums Sākotnējais novērtējums

Vērtēšanas kritēriji

Kritēriju kopa uz doto brīdi ir skaņošanas procesā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā.

Plānotā atlase

2019.gada 1.ceturksnis 

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta

Uzņēmējdarbības vides nodaļas vecākā eksperte

Ligita Bauze

Tel. 67013059

E-pasts: Ligita.Bauze@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    06-11-2018