Aizdevumu garantijas

Atbalsta pasākuma apraksts

Tiek sniegtas aizdevumu garantijas investīciju aizdevumiem, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, finanšu līzingam, finanšu līzinga limitiem, faktoringam, kā arī sniedz konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes un laika garantijas. Pieejamas būs arī kredītbrīvdienas esošiem finanšu darījumiem.

Aizdevumu garantijas segums paredzēts līdz 80 % apmērā no finanšu pakalpojuma.

Vienam mikro, mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai aizdevumu garantijas garantētā summa nepārsniedz 3 000 000 euro (vai 750 000 euro, ja tas darbojas kravu autopārvadājumu nozarē), un aizdevumu garantijas sākotnējais termiņš nepārsniedz 10 gadus. Aizdevumu garantijas pagarināšanas gadījumā paredzēts, ka garantijas kopējais termiņš nepārsniegs 15 gadus.

Aizdevumu garantijas būs pieejamas arī lielajiem  saimnieciskās darbības veicējiem ar nosacījumu, ka to kredīta kvalitāte nebūs zemāka par kredīta kvalitātes klasi “Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi”.

Lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumu garantiju garantētā summa paredzēta līdz 1 500 000 euro, garantijas termiņam nepārsniedzot 5 gadiem (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē). Garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi"

Lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumu garantijas garantētā summa paredzēta līdz 750 000 euro, garantijas termiņam esot virs 5 gadiem un nepārsniedzot 10 gadus (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē). Garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi"

Finansējuma saņēmējs

Altum

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Garantijas segums līdz 80 % no finanšu pakalpojuma.

Pieejamais finansējums

38 289 323 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projets

2010.gada 26.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.997 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Nav attiecināms

Plānotā atlase

Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem ir pieejamas.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Evita Valgača

Tel. 67013298
E-pasts: Evita.Valgaca@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-11-2018