Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators

Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai)

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Gala labuma guvēji

fiziskas personas (ideju autori), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību), sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti

Atbalsts veids

Grants, konsultācijas, apmācības, semināri, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, mentori

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Inkubācijas atbalsts - 50%, pirmsinkubācijas atbalsts – 100%

Pieejamais finansējums

- Reģionālajiem biznesa inkubatoriem 25,76 milj. euro

- Radošo industriju inkubatoram Rīgā 7,05 milj. euro

Pieejamā informācija

 

Prezentācija

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

2016.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 279 http://likumi.lv/doc.php?id=282045

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Kritēriju kopa 2016.gada 13.janvārī apstiprināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums 1.daļa

Sākotnējais novērtējums 2.daļa

Projektu iesniegumu atlases dokumentācija

Plānotā atlase

01.12.2016.

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Uzņēmējdarbības un konkurētspējas departaments

Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas

Vecākā eksperte

Elīna Pētersone

Tel. 67013003

E-pasts: elina.petersone@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    15-04-2019