Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Atbalsta pasākuma apraksts

Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).
Atbalsts tiek sniegts pasākuma mērķa grupai dalībai nozaru nacionālajos stendos, tirdzniecības misijās, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs, starptautiskajās izstādēs ārvalstīs ar individuālo stendu un individuāli izvēlētajās konferencēs, semināros ārvalstīs, sedzot arī  ceļa (transporta) izdevumus uz iepriekš minētajiem pasākumiem. Vienlaikus ir pieejamas arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību, konsultatīvais atbalsts, kā arī atbalsts ražotņu un produktu sertificēšanai. 

 

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) (http://www.liaa.gov.lv/).

Gala labuma guvēji

Komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, kuri atbilst MVU statusam, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni projektos, kas neietver saimnieciskas darbības.

Atbalsts veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

100 %  - nacionālā stenda izmaksas starptautiskajās izstādēs ārvalstīs,  LIAA konsultāciju izmaksas (tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību);

80 % - ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanas izmaksas, individuālo stendu, konferenču un semināru dalības izmaksas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu dalības izmaksas un tirdzniecības misijas dalības izmaksas, tai skaitā ceļa (transporta) izdevumi.

Pieejamais finansējums

Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 60 620 418 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 51 527 355 euro, valsts budžeta finansējums – 4 002 637 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – 5 090 426 euro

Pieejamā informācija

Prezentācija - Atbalsts tūrismam
Prezentācija - Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi”.  

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

Plānotā atlase

2016.gada marts

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
Uzņēmējdarbības vides nodaļas juriste
Ligita Bauze
Tel. 67013059
E-pasts: Ligita.Bauze@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2018