Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (II kārta)

Atbalsta pasākuma apraksts

Mērķis veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās.

Atbalstāmās darbības:

  • ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
  • energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
  • ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • energopārvaldības sistēmas ieviešana (attiecināms tikai MVU).

Galvenais vērtēšanas kritērijs – enerģijas ietaupījums (MWh/ gadā), kas panākts projekta ietvaros iegudot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 1000 euro apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz vismaz 15% enerģijas ietaupījums gadā ražošanas procesā vai ēkas enerģijas patēriņā, kurā projekta ietvaros tiek veiktas investīcijas.

Finansējuma saņēmējs

Apstrādes rūpniecības nozares komersants, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (NACE 2.red. C sadaļa)

Atbalsta veids Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

KF finansējums 30% no projekta attiecināmajām izmaksām

Pieejamais finansējums

KF 15 373 430 euro

Pieejamā informācija

-

Sadarbības iestāde

CFLA (www.cfla.gov.lv)

MK noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekts izsludināts VSS 2017.gada 24.augustā

Ministru kabineta noteikumu projekts apstiprināts 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta sēdē:  http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434943&mode=mk&date=2018-01-16 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti ar 2017.gada 9.oktobra ES fondu Uzraudzības komitejas lēmumu Nr. L-2017/24

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

 

Plānotā atlase

2018.gada I ceturksnis

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas

Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta

ES fondu nodaļas vecākā eksperte

Līva Immermane

Tel. 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    19-01-2018