Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" aprakstīta kārtība, kādā personai, atgriežoties Latvijā no valstīm, kas nav:

 • Eiropas Savienības dalībvalsts - t.i. Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija,
 • Eiropas Ekonomikas zonas valsts - t.i. visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,
 • Šveices Konfederācija,
 • Apvienotā Karaliste,

jāveic obligāts atkārtots Covid-19 tests un jāievēro 10 dienu pašizolācija savā dzīvesvietā vai tūristu mītnē, lai novērstu Covid-19 vīrusa izplatību un novērstu risku inficēt citas mājsaimniecībā dzīvojošās personas. Šī kārtība ir spēkā līdz š.g. 15.jūnijam.

Būtiski norādīt, ka personai no personīgiem līdzekļiem jāsedz izdevumi par testa veikšanu, transportu, un uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē.

Ierobežojumi attiecināmi uz personām, kas ieceļo Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ar gaisa kuģi vai pa sauszemi, tostarp, arī uz personām, kas Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu u.c.

Atgriežoties Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, personai ir pienākums nekavējoties tuvākajā pieejamajā  testēšanas punktā veikt Covid-19 testu:

 • Ja testa rezultāts ir negatīvs, persona var doties pašizolācijā uz savu dzīvesvietu.
 • Ja tests rezultāts ir pozitīvs vai ja persona testu neveic vispār, persona atzīmē informāciju informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv un nekavējoties dodas pašizolācijā brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kam ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli, un informē tūristu mītni par ieceļotāja no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, bez testa vai ar pozitīvu testu statusu. Ja tests ir pozitīvs, tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai.
 • Ja persona testu veic, bet vēl nav saņemts testa rezultāts, persona dodas pašizolācijā brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta un tur gaida testa rezultātu, vai persona gaida testa rezultātu testa veikšanas vietā.  Tālāko rīcību nosaka testa rezultāts (skat iepriekšējos punktus).

Ja testu veikt nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no LIAA saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts. 

Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303.

Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19, ir atveseļojusies un nav infekcioza, ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi".

Vienlaikus tūrisma pakalpojumu sniedzējam noteikts pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, neatkarīgi vai caur Rīgas vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv.

Savukārt, tūristu mītnei ir pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā.

Ceļojumi un ceļotāji, uz kuriem neattiecas augstāk minētie nosacījumi obligātai testēšanai un pašizolācijai:

1) tranzīta pasažieri:

 • kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju pa sauszemi;
 • gaisa kuģu pasažieri, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

2) diplomātiskā dienesta darbinieki:

 • Latvijā akreditēti ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
 • personas, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;
 • Latvijas vai ārvalsts diplomātiskie kurjeri;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētāji, viņus pavadošais tehniskais personāls un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki, veicot oficiālās funkcijas;
 • ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētāji, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi, darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī.

3) transporta un pasažieru pārvadājumi:

 • pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieri, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;
 • ar militāro transportu;
 • (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem un atpūtas kuģošanas līdzekļiem;
 • neregulārie pasažieru pārvadājumi, pasažieriem šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā.

4) darba darījumu braucieni:

 • jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;
 • ārzemnieki, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
 • Latvijas valstspiederīgie, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros.

5) citi ieceļotāji:

 • sportisti un sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā, kā arī akreditētās personas, ja tās var apliecināt Covid-19 testēšanu ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā un Covid-19 tests ir negatīvs;
 • ārzemnieki un viņu pavadošā persona, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija, tās var apliecināt Covid-19 testēšanu ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā un Covid-19 tests ir negatīvs;a
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas ir noteicis kultūras ministrs;
 • Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējoši Latvijas komandu sportisti olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošie sporta darbinieki, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Ja minētās personas ārpus Latvijas ir uzturējušās ilgāk par trim dienām, tām jāapliecina Covid-19 testēšana ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijā un Covid-19 tests ir negatīvs.

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Uz kādiem ieceļotājiem attiecas obligātās prasības par testēšanos un pašizolēšanos viesnīcā vai dzīvesvietā, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"” 56.4 punkta ierobežojumi?

Ierobežojumi attiecināmi uz personām, kas ieceļo Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, tostarp, arī uz personām, kas Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu u.c.

Vienlaikus MK noteikumos ietverti atsevišķi izņēmumi, uz kuriem šīs prasības neattiecas – izņēmumi uzskaitīti augstāk minētajā tekstā. MK noteikumu 56.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu 3. punkta, 37.3., 37.4., 37.5., 37.6, 37.7., 37.8., 37.10., 37.11., 37.11.1, 37.12., 37.13. un 37.16.3 apakšpunktā minētajām personām, kā arī tranzīta pasažieriem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju pa sauszemi. 

Ja persona pēc trešo valstu ceļojuma vismaz 10 dienas uzturējusies ES teritorijā, šķērsojot Latvijas robežu, tests nav jāveic, bet jādodas pašizolācijā (ja ieceļo Latvijā no SPKC mājaslapā minētajām augsta riska valstīm).

Vai obligātās prasības par testēšanos un pašizolēšanos viesnīcā vai dzīvesvietā attiecas arī uz personām, kas ielido ar t.s. regulārajiem avioreisiem?

Jā, ierobežojumi attiecināmi uz visām personām, kas ieceļo Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ar regulārā reisa gaisa kuģi, tostarp, un arī uz personām, kas Latvijā ieceļo caur citām ES dalībvalstīm pa sauszemi, ar jūras transportu u.c. 

Vienlaikus MK noteikumos ietverti atsevišķi izņēmumi, uz kuriem šīs prasības neattiecas – izņēmumi uzskaitīti augstāk minētajā tekstā.

Uz kādu laika periodu ir spēkā šīs prasības?

Obligātās prasības par testēšanos un pašizolāciju, ieceļojot Latvijā no valstīm ārpus ES, ir spēkā līdz 2021.gada 15.jūnijam.

Kur personām jāveic tests?

Atgriežoties Latvijā, personai ir pienākums nekavējoties tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā, piemēram, lidostā, veikt Covid-19 testu (testu veic par saviem līdzekļiem). Ja tas nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no LIAA saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts un sagaidīti rezultāti. Tūristu mītņu saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303.

Vai tests ir jāveic atkārtoti, ja pēdējo 72h stundā jau veikts tests citā valstī?

Uzreiz pēc ieceļošanas personai jāveic atkārtots Covid-19 tests par saviem līdzekļiem. Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303.

Vai tests ir bezmaksas, vai tas jāveic par saviem līdzekļiem?

Personai no personīgiem līdzekļiem jāsedz izdevumi par testa veikšanu.

Kāds tests jāveic, ieceļojot Latvijā no valstīm ārpus ES? Vai der jebkāds testa veids?

Uzreiz pēc ieceļošanas personai jāveic Covid-19 tests par saviem līdzekļiem. MK noteikumos nav noteikts, kāds tests ir veicams, līdz ar to var veikt jebkura veida Covid-19 testu. Ātrāku rezultātu iegūšanai iesakām veikt polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testu vai SARS-CoV-2 Antigēna eksprestestu. Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303.

Ko darīt, ja testa rezultāts ir pozitīvs?

Ja tests ir pozitīvs vai ja persona testu neveic vispār, persona atzīmē informāciju informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv un nekavējoties dodas pašizolācijā (vai turpina izolāciju) brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kam ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli. Tāpat personai jāinformē tūristu mītni par ieceļotāja no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, bez testa vai ar pozitīvu testu statusu. Tūristu mītņu saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Ja personai tests ir pozitīvs, tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai. Tūrisma pakalpojuma sniedzējs personas transportēšanai uz viesnīcu var izmantot, piemēram, medicīnisko transportu (vairākas medicīnas iestādes piedāvā šādu pakalpojumu), privātas automašīnas nomu, u.c.

Ja personai tests ir pozitīvs un tā ieradusies Latvijā ar regulāro avioreisu, persona pati organizē transportu uz tūristu mītni, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.

Ko darīt, ja testa rezultāts ir negatīvs?

Ja testa rezultāts negatīvs, persona var doties pašizolācijā uz savu dzīvesvietu.

Kas notiek tad, ja cilvēks izvēlas citu, ne ātro testu? Kas viņam jādara, kamēr gaida testa rezultātus?

Ja persona testu veic, bet vēl nav saņemts testa rezultāts, persona dodas pašizolācijā brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta un tur gaida testa rezultātu, vai persona gaida testa rezultātu testa veikšanas vietā.  Ja saņemts pozitīvs testa rezultāts, persona dodas pašizolācijā uz viesnīcu. Ja testa rezultāts ir negatīvs, persona dodas pašizolācijā savā dzīves vietā. 

Tūristu mītņu saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Vai arī bērniem jāveic Covid-19 tests?

Jā, Covid-19 tests jāveic arī bērniem.

Vai Covid-19 tests jāveic arī vakcinētām personām?

Jā, tests jāveic arī vakcinētām personām.

Vai arī izslimojušiem ar Covid-19 ir jāveic tests?

Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19, ir atveseļojusies un nav infekcioza, ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi".

To nosaka Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 45. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/03/13#p45

Kādās viesnīcās persona var pašizolēties?

Personai jādodas pašizolācijā brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no LIAA administrētā tūristu mītņu saraksta, kam ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli. Tāpat personai jāinformē tūristu mītni par ieceļotāja no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, bez testa vai ar pozitīvu testu statusu.

Tūristu mītņu saraksts: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

Kas sedz izdevumus par izolēšanos viesnīcā, t.sk. transportu līdz viesnīcai un ēdināšanu?

Personai no personīgiem līdzekļiem jāsedz izdevumi par transportu līdz viesnīcai, kā arī uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē.

Kā tiks veikta kontrole, vai cilvēks ar pozitīvu testu tiešām dodas uz viesnīcu?

Ja persona ir veikusi testu un tests ir pozitīvs, tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni pašizolācijai.

Ja personai tests ir pozitīvs un tā ieradusies Latvijā ar regulāro avioreisu, persona pati organizē transportu uz tūristu mītni, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.

Personu uzraudzību veiks Valsts policija.

Kādi pienākumi noteikti tūristu mītnei attiecībā uz ceļotājiem no trešajām valstīm?

Tūristu mītnei ir pienākums informēt Valsts policiju par personas nenakšņošanu vai ilgstošu neatrašanos tūristu mītnē izolācijas perioda laikā.

Kādi pienākumi noteikti tūrisma pakalpojumu sniedzējam?

Tūrisma pakalpojumu sniedzējam noteikts pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz valstI, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, neatkarīgi vai caur Rīgas vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē covidpass.lv.

Tāpat, tūrisma pakalpojuma sniedzējam noteikts pienākums nodrošināt personas transportēšanu uz tūristu mītni izolācijai, ja personai lidostā veikta testa rezultāts ir pozitīvs. Tūrisma pakalpojuma sniedzējs personas transportēšanai uz viesnīcu var izmantot, piemēram, medicīnisko transportu (vairākas medicīnas iestādes piedāvā šādu pakalpojumu), privātas automašīnas nomu, u.c.

Ja persona no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomis zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ierodas Rīgas lidostā, veic testu un tas ir pozitīvs, persona par to informē tūrisma pakalpojuma sniedzēju, kas organizē personas transportu uz tūristu mītni no LIAA administrētā saraksta, ievērojot epidemioloģiskās prasības. Tūrisma pakalpojuma sniedzējs var arī vienoties ar ceļotāju, ka ceļotājs pats organizē sev transportu vai izmanto savu privāto transportu.

Ja persona no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, ierodas, piemēram, Viļņas lidostā, kur ieradies ar savu privāto transportu no Latvijas – atgriežoties Latvijā, tests veicams pēc ierašanās Latvijā. Pozitīva testa gadījumā iestājas tūrisma pakalpojuma sniedzēja atbildība par personas nogādāšanu tūristu mītnē. Arī šajā gadījumā var tikt panākta augstāk minētā vienošanās, piemēram, gadījumos, kad persona ierodas ar privāto transporta līdzekli.

Jāpiebilst, ka, ja persona pavada laiku vienā transportlīdzeklī ar citām personām ilgstoši, tās uzskatāmas par kontaktpersonām, tām jāievēro mājas karantīnu un ir pienākums sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu.

Vēršam uzmanību, ka 2020. gada 9. jūnija (prot. Nr. 40 32. §) Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.3.1 apakšpunkts nosaka, ka no 2020. gada 7. oktobra sabiedriskajā transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, lieto mutes un deguna aizsegus

Kā tūrisma aģents vai tūrisma operators sniedz informāciju Valsts policijai? 

56.4 5. apakšpunkts nosaka, ka tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt Valsts policiju par visām personām, kas ir iegādājušās tūrisma pakalpojumu uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, neatkarīgi no tā, vai tas ir darīts caur Rīgas lidostu vai citu valstu lidostām, un ievadīt visu ceļotāju datus informācijas sistēmā tīmekļvietnē (covidpass.lv). 

Pieprasot piekļuvi Covidpass.lv darba videi, vēstule jāraksta Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz kanceleja@ic.iem.gov.lv, sniedzot sekojošu informāciju: uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs, uzņēmuma kontaktpersonas vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Papildus aicinām norādīt arī lietotāja personas kodu, lai būtu iespējams izmantot pieslēgšanos ar Latvija.lv starpniecību. Citādā gadījumā pēc pieprasījuma apstrādes uz lietotājam norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta paroles iestatīšanas saite.

Kur tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram ir jāievada Covid dati?  

Dati ir jāievada covidpass.lv sistēmā. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji saņems piekļuvi no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra. 

Dati ir jāievada gan pakalpojumu sniedzējam, gan pašai personai. 

Vai informācijas ievadīšanu https://covidpass.lv veic tūrisma aģents vai tūrisma operators?

Informācijas ievadīšanu tīmekļvietnē https://covidpass.lv veic tas tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir noslēdzis līgumu ar ceļotāju. Tūrisma aģents un tūrisma operators var vienoties par citu kārtību, par to informējot ceļotāju.

Gadījumos, ja tūrisma pakalpojuma sniedzēja rīcībā dažādu iemeslu dēļ nav visa nepieciešamā informācija MKN Nr.360 56.4 5. apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildīšanai, sistēmā tiks pieļauta iespēja neaizpildīt “personas koda” un “dokumenta numura” laukus, šajā gadījumā obligāti sniedzot skaidrojumu “komentāru” sadaļā.

Apliecinājuma anketu tūrisma pakalpojuma sniedzējs iesniedz informācijas sistēmas tīmekļvietnē https://covidpass.lv elektroniski ne agrāk kā divas dienas pirms ceļotājs šķērso Latvijas Republikas valsts robežu. Būtiski, lai robežas šķērsošanas brīdī informācija būtu sniegta.

Par kādiem ceļotājiem ir jāiesniedz informācija: 1) ar kuriem noslēgts līgums; 2) kuri atbrauc; 3) vai kuri aizbrauc?

Tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt informāciju https://covidpass.lv par visām personām, kuras ir iegādājušās tūrisma pakalpojumus uz trešajām valstīm (neatkarīgi no tā, vai tas ir darīts caur Rīgas lidostu vai citu valstu lidostām) un kuras atgriežas Latvijas Republikā (ieceļo Latvijā caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām) laika posmā no 2021.gada 17.marta līdz 2021.gada 15.jūnijam. Tātad, https://covidpass.lv tiek ievadīta informācija par tām personām, kuras atgriezīsies iepriekšminētajā laikā (neatkarīgi, kad līgums noslēgts).

Vai jāsniedz informācija, jāpieprasa pieeja https://covidpass.lv, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs negatavojas sniegt tūrisma pakalpojumus uz trešajām valstīm attiecīgajā laika periodā?

Tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt informāciju informācijas sistēmas tīmekļvietnē https://covidpass.lv par visām personām, kuras ir iegādājušās tūrisma pakalpojumus uz trešajām valstīm (neatkarīgi no tā, vai tas ir darīts caur Rīgas lidostu vai citu valstu lidostām) un kuras ieceļo Latvijas Republikā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācija un Apvienotā Karaliste, laika posmā no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 15. jūnijam. Tātad, informācijas sistēmas tīmekļvietnē https://covidpass.lv tiek ievadīta informācija par tām personām, kuras ieceļos iepriekšminētajā laikā (neatkarīgi no tā, kad ir noslēgts līgums).

Tika sniegta informācija par pieteikšanās kārtību tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kuri nav PTAC datu bāzē Kā arī tiem, kuri piesakās pēc 2021.gada 18.marta?

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka no 2021.gada 18.marta tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kuri netika iesnieguši 17.03.2021. informāciju PTAC par atbildīgo personu vai kuri nav iekļauti PTAC tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē, patstāvīgi pieprasa piekļuvi Covidpass.lv, vēršoties ar iesniegumu kanceleja@ic.iem.gov.lv.

Kāda ir kontaktinformācija https://covidpass.lv?

Jautājumu gadījumā saistībā ar datu iesniegšanu https://covidpass.lv lūdzam vērsties Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā pd@ic.iem.lv, tālrunis 672 08597 (konsultācijas), 67219111 (tehniskais atbalsts).