Diskutē ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju par rosinātajiem grozījumiem Konkurences likumā konkurences ierobežojumu novēršanai

19-01-2017

Trešdien, 18. janvārī, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis tikās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem un pārrunāja rosinātos grozījumus Konkurences likumā.

 

Starptautiskās labās prakses piemēri nepārprotami liecina, ka spēcīgas un godīgas konkurences esamība valstī spēj uzlabot tās ekonomisko sniegumu, radīt uzņēmējdarbības iespējas tās iedzīvotājiem un samazināt preču un pakalpojumu cenas visā ekonomikā. “Brīvas un godīgas konkurences nodrošināšana valstī ir uzskatāma par modernas un ilgtspējīgas ekonomikas būtisku priekšnoteikumu, nodrošinot labvēlīgu vidi ārvalstu investīciju piesaistei, sekmējot jaunu uzņēmumu un darba vietu rašanos, ceļot produktivitāti un veicinot inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

“Modernas ekonomikas būtisks priekšnosacījums ir radīt tādu uzņēmējdarbības vides regulējumu valstī, kas sekmē godīgu konkurenci un līdz ar to rada vislabāko piedāvājumu patērētājam par viszemāko cenu. Valsts un pašvaldību vēlme nodarboties ar uzņēmējdarbību sektoros, kur jau pastāv vai brīvi var pastāvēt konkurence, nav pieļaujama. Tas rada būtiskus konkurences kropļojumus,” norāda A.Ašeradens.

 

Dažkārt publiskas personas – kā valsts, tā arī pašvaldību iestādes – ar savām darbībām vai lēmumiem mēdz ierobežot uzņēmēju iespējas brīvi konkurēt. Tas, piemēram, var izpausties kā esošo vai potenciālo tirgus dalībnieku skaita sašaurināšana, preču vai pakalpojumu cenu regulēšana, ierobežojumu noteikšana preču pārdošanas metodēm un vietai. Arī valsts un pašvaldības iesaiste komercdarbībā tirgus segmentos, kur konkurence jau pastāv, atstāj negatīvu ietekmi uz pārējiem tirgus dalībniekiem.

 

Lai sekmētu godīgu konkurenci, kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides attīstību un pilnvērtīgu tirgus uzraudzību, kā arī lai stiprinātu Konkurences padomes iespējas nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi godīgas konkurences apstākļos, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Konkurences likumā, kas paredz ciešāku Konkurences padomes sadarbību ar publiskām personām un to dibinātām kapitālsabiedrībām konkurences neitralitātes principa ievērošanas nodrošināšanas nolūkos.

 

Priekšlikums paredz, ka KP, atbilstoši labas pārvaldības praksei un principam “konsultē vispirms”, vispirms veiks pārrunas ar konkrēto publisko personu. Ja pārrunu ceļā konkurences kropļojumi netiks novērsti, KP būs tiesīga publiskai personai uzlikt pienākumu novērst attiecīgo konkurences kropļojumu.

 

Tikšanās laikā KP priekšsēdētāja S.Ābrama norādīja, ka atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” pašvaldībām ir jāveicina saimnieciskā darbība savā administratīvajā teritorijā, bet tas jādara, ievērojot konkurences neitralitāti – nediskriminējot, neradot nepamatotas priekšrocības. Taču praksē novērojams, ka bieži vien publiskas personas ar savu rīcību, iesaistoties uzņēmējdarbībā, kur nav tirgus nepilnību, bet jau pastāv konkurence, negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi, likvidējot konkurenci, radot uzņēmējos neuzticību godīgu darbības noteikumu iespējamībai un ilgtermiņā likvidējot jebkuru motivāciju veikt ieguldījumus.

 

KP priekšsēdētāja S.Ābrama: “Ja mēs vēlamies veicināt uzņēmējdarbību Latvijā, vēlamies, lai ienāk investīcijas un notiek ekonomikas izaugsme, mēs nedrīkstam  ignorēt problēmu, kas beidzamos gados aizvien vairāk satrauc uzņēmējus. Un tie ir valsts un pašvaldību radīti konkurences ierobežojumi. Apmēram 50 iesniegumi pērn saņemti par publisku personu darbībām, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Uz tiem mēs varam reaģēt tikai ar ieteikumiem, kas nevienam nav saistoši. Ir pienācis laiks arī Latvijas Konkurences likuma normas attiecināt ne tikai uz uzņēmējiem, bet arī uz publiskām personām.”

 

Arī uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, vairākkārt norādījušas, ka šī jautājuma risināšana ir būtiska ekonomikas attīstībai un konkurētspējai. LTRK prezidents A.Rostovskis uzsver: "Pašreiz ir īstais brīdis, lai pieņemtu politiski atbildīgus lēmumus un sakārtotu uzņēmējdarbību tā, lai nodrošinātu eksporta pieaugumu un investīciju ieplūšanu. Valsts un pašvaldības līdz šim biznesa vidē ir bijušas ļoti aktīvas tā vietā, lai privātā kapitāla kompānijām ļautu attīstīties un kļūt konkurētspējīgām. Tāpēc esam gandarīti par atbildīgās ministrijas un citu iestāžu rīcību, kas vērstas uz tirgus pārveidošanu, jo svarīgi ir ne tikai tas, ka valsts un pašvaldība nodrošina tos pakalpojumus, kas noteikti ar likumu, bet arī netraucē uzņēmējdarbībai, nekropļo konkurenci un politiskā līmenī veicina biznesa veidošanos kā pilsētās, tā novados."

 

Uzņēmēju kopējais noskaņojums atspoguļojas arī KP pērn veiktajā sabiedriskās domas pētījumā “Par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem”. Tās rezultāti liecina, ka 61% aptaujāto uzņēmēju par aktuālāku problēmu nozarēs un tirgos norādījuši publisko personu, tai skaitā valsts un pašvaldību uzņēmumu, iesaistīšanos komercdarbībā. Savukārt 68% aptaujāto uzņēmēju, 80% asociāciju un 57% pašvaldību uzskata, ka KP lielākā uzmanība būtu jāvelta, lai vērstos pret publisko personu  nepamatotu konkurences kropļošanu ar saviem lēmumiem vai darbībām.

 

Savukārt Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji diskusijās norādīja, ka ir gatavi sadarboties ar Konkurences padomi, bet ir nepieciešama vienlīdzīga pieeja attiecībā uz rīcību ar pašvaldību un valsts kapitālsabiedrībām, kā arī publiskām personām. Tāpat viņu uzsvēra, ka nepieciešams veikt arī padziļinātu pētījumu par situāciju valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību iesaistē uzņēmējdarbībā.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    19-01-2017