Siltumapgādes komersanti gatavi aktīvi izmantot ES fondu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai

07-08-2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu iesniegumu atlasē ir saņēmusi 85 projektu iesniegumus par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes veicināšanai un vietējo AER izmantošanai centralizētajā siltumapgādē. Iesniegtajos projektos plānotais KF līdzfinansējums veido 45 miljonus eiro - vairāk kā pieejams.

 

Projektu iesniedzēji šīs programmas ietvaros bijuši ļoti aktīvi. Vislielākais projektu iesniedzēju skaits ir no Vidzemes - iesniegti 24 projekti. Tālāk seko Pierīga ar 23 projektiem, Latgale ar 15  projektiem, Kurzeme ar  11 projektiem, Zemgale ar 8 un Rīga ar 4 projektiem. Kopējā iesniegto projektu summa pārsniedz 142 miljonus  eiro, kuru veido vairāk kā 45 miljoni iecerētā KF atbalsta un vairāk kā 96 miljoni paredzētā privātā finansējuma.

 

Programmas nosacījumi paredz, ka pavisam pirmajā atlases kārtā projektu īstenošanai pieejamais KF finansējums ir 35  miljoni eiro un privātais finansējums ne mazāks kā 52,5 miljoni eiro, proti, kopējais attiecināmais finansējums - ne mazāks kā 87,5 miljoni eiro. Maksimāli pieejamais KF līdzfinansējuma apjoms vienam projekta iesniedzējam ir 8  miljoni eiro. No KF tiks segti 40% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

 

Projektu ietvaros komersanti plānojuši veikt siltumavotu būvniecību un rekonstrukciju ar mērķi aizstāt  un rekonstruēt novecojušus un neefektīvus siltumavotus, kā arī veikt pāreju no iekārtām, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, un tādām iekārtām, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursu (koksni, šķeldu, saules enerģiju). Tāpat projektu ietvaros plānots atbalstīt pārvades un sadales sistēmas būvniecību un rekonstrukciju, kā arī koģenerācijas staciju pārbūvi par centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu, kas tiek darbināts ar atjaunojamiem energoresursiem.

 

Iesniegto projektu vērtēšanu paredzēts pabeigt līdz šī gada 17. oktobrim, bet apstiprināto projektu īstenošana būs jāpabeidz līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Ņemot vērā komersantu lielo interesi, Ekonomikas ministrija, kura šīs programmas ietvaros veic atbildīgās iestādes funkcijas, nākotnē, iespējams, varētu lemt par papildu finansējuma pārdali, ja par kādu no citām ES fondu līdzfinansētajām programmām projektu iesniedzējiem būs zema interese un  iesniegto projektu ietvaros nebūs plānots investēt visu programmā pieejamo finansējumu.

 

ES fondu atbalsts centralizētās siltumapgādes attīstībai paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.

 

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.

 

 

 

Par CFLA:

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu.

 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. - fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.

 

Projektu iesniegumu atlasi CFLA uzsāk brīdī, kad ir definēti nosacījumi ES fondu darbības programmā ietverto specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, ko atbilstoši ES fondu vadības sistēmai izstrādā nozaru ministrijas. Nosacījumus apstiprina valdība un izdod Ministru kabineta noteikumu formā.

 

Ir noteikti divi projektu atlašu veidi - atklāta atlase, kuras ietvaros starp projektu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ierobežota atlase, ja iepriekš ir noteikts projektu iesniedzējs vai iesniedzēju loks. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē apstiprina un finansē visus projektu iesniegumus, kuri atbilst kritērijiem.

 

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi iespēju visu ar projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi nodrošinot Eiropas Komisijas iniciatīvas E-kohēzija ieviešanu.

 

Klientu apkalpošanu un klātienes konsultācijas CFLA nodrošina Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu namā” pie Līvu laukuma), kā arī reģionos – CFLA reģionālajās nodaļās Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Krupenkova

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26808660, linda.laure@cfla.gov.lv

www.cfla.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    07-08-2017