Uzņēmējdarbības vide kļūst arvien pievilcīgāka investoriem

23-01-2018

“2017. gadā īstenotie pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai padarīs to pievilcīgāku gan pašmāju, gan ārvalstu investoriem, kā arī ievērojami atvieglos uzņēmēju darbu ikdienā. Pērn izdevies ieviest 0% uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi reinvestētajai peļņai, ieviest “Konsultē vispirms” principu valsts pārvaldes iestāžu darbībā, veikt virkni pasākumu VID EDS attīstībai, kā arī rast pirmos risinājumus valsts pakalpojumu plašākai pieejamībai angļu valodā. Esmu pateicīgs visām iesaistītajām pusēm par pērn paveikto, jo īpaši Valsts valodas centram par sadarbību Latvijas uzņēmējdarbības vides atvērtības nodrošināšanā. Gandarījumu par paveikto pastiprina jau saņemtais pozitīvais novērtējums no uzņēmējiem,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā ietvertajiem pasākumiem ir izvērtēt iespēju atļaut vest grāmatvedību ārzemju valūtā, kā arī izvērtēt iespēju atļaut vest grāmatvedību angļu valodā. Ministru kabineta 23. janvāra sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas konceptuālo ziņojumu par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos, valdība lēma par tālākajiem soļiem uzņēmējdarbības vides atvērtības nodrošināšanā. Konceptuālajā ziņojumā apskatīta arī citu valstu pieredze šo jautājumu risināšanā un pielietotie mehānismi, kā arī analizēts Latvijas tiesiskais regulējums un piedāvāti iespējamie risinājumi.

 

Jau šā gada pirmajā pusē Valsts ieņēmu dienests plāno pabeigt darbu pie EDS mašīntulkošanas, kā rezultātā EDS un attiecīgās sistēmas saturs būs pieejams angļu valodā. Uzņēmēju organizācijas vairākkārt norādījušas, ka primāri risināms būtu jautājums par valsts pakalpojumu sniegšanu angļu valodā, kas būtiski atvieglos darbu ārvalstu uzņēmējiem. Mašīntulkošanas tehnoloģiju izstrādājis Latvijas uzņēmums SIA “Tilde” sadarbībā IT kompetences centru.

 

Līdz 2019. gada septembrim plānots pilnveidot VID atbalsta sniegšanu ārvalstu investoriem angļu valodā (saziņa, sarakste, dokumentu iesniegšana), ciktāl tas nenonāk pretrunā ar valsts valodas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošināt pastāvīgu būtiskāko likumu un Ministru kabineta noteikumu tulkojumu angļu valodā aktualizēšanu tīmekļa vietnē www.likumi.lv, atbilstoši ministriju noteiktajām prioritātēm un pieejamā finansējuma apmērā.

 

Vienlaikus jānorāda, ka, lai arī sākotnēji šā konceptuālā ziņojuma ietvaros tika izvērtēta iespēja atļaut vest grāmatvedību angļu valodā un lietot citas valūtas grāmatojumos, izvērtējot iesaistīto pušu viedokļus un pašreizējo situāciju, secināts, ka šobrīd grāmatvedības regulējums un sistēma nav piemērota, lai nodrošinātu grāmatvedības vešanu angļu valodā, kā arī citu valūtu lietošanu grāmatojumos. Tāpat secināts, ka Latvijā jau tagad ir iespējams lietot svešvalodu grāmatvedībā, ciktāl to neierobežo esošais regulējums.

 

Kā būtiskākais 2017. gadā īstenotais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna pasākums jāmin ieviestā 0% uzņēmumu ienākumu nodokļa likmes ieviešana reinvestētajai peļņai, kas sekmēs gan investīciju pieaugumu, gan inovācijas attīstību.

 

Tāpat turpinās darbs pie “Konsultē vispirms” principa ieviešanas valsts pārvaldes iestāžu darbībā, kas ir īpaši pozitīvi novērtēta iniciatīva no uzņēmēju puses un nodrošina efektīvu un pozitīvu komunikāciju ar valsts iestādēm.

 

Pērn ieviests arī Zemesgrāmatu nodalījuma datu monitorings par juridiskai personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem, nosūtot elektroniskos paziņojumus par veiktajiem nostiprinājumiem.

 

Veikta arī virkne VID EDS attīstības pasākumu, piemēram, darba devējiem nodrošināts pārskats par slēgtajām un anulētajām darba nespējas lapām, Uzņēmumu gada pārskatam ieviests strukturēts pielikums, kā arī ieviesta iespēja EDS iesniegt vairākus iesniedzamos dokumentus vienlaicīgi.

 

Ieviesta arī Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma, kas ļauj monitorēt maksātnespējas procesu un iegūt nepieciešamos rādītājus, lai gūtu priekšstatu par sistēmas efektivitāti. Maksātnespējas administrācija sistemātiski veic iegūto datu analīzi, ko pēc tam iespējams izmantot uzraudzības sistēmas pilnveidošanai, kā arī maksātnespējas jomas uzlabošanai kopumā.

 

Tāpat vairākos valsts institūciju īstenotajos procesos ieviests “klusēšanas – piekrišanas” princips, kas būtiski atvieglo dažādu procesu norisi, piemēram, sertificēšanas pakalpojumos.

 

Detalizēti ar pērn paveikto Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna izpildē var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.  Detalizēti ar konceptuālo ziņojumu “Par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valodu lietošanu grāmatojumos” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    23-01-2018