Latvijas enerģētikas politikas mērķis – ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja

24-10-2014

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja – šiem vārdiem jākļūst par atslēgas vārdiem enerģētikas politikas īstenošanā nākošajos septiņos gados un šādu mērķu vadīta Ekonomikas ministrija izstrādājusi Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu, sniedzot priekšlikumus Latvijas valdības politikas pamatprincipiem, mērķiem un rīcības virzieniem enerģētikā nākamajiem septiņiem gadiem.

 

Pamatnostādņu galvenais mērķis ir veidot drošu, resursus efektīvi izmantojošu valsts enerģijas apgādes sistēmu, kas nodrošina enerģijas optimālu izmantošanu, ekonomisko izaugsmi, dzīves un vides kvalitātes paaugstināšanu. Viens no centrāliem elementiem piedāvātajai nozares politikai ir tādu energoresursu cenu nodrošināšana, kas ļautu saglabāt un attīstīt Latvijas ekonomikas nozaru konkurētspēju.

 

Energoapgādes drošības paaugstināšanai paredzēts īstenot pasākumus, kas vērsti uz enerģijas lietotājiem pieejamu un stabilu enerģijas piegāžu nodrošināšanu, mazinot ģeopolitiskos riskus, dažādojot enerģijas resursu piegāžu avotus un ceļus, attīstot starpsavienojumu infrastruktūru, kā arī veidojot rezerves un iesaistoties starptautiskā regulējuma pilnveidošanā.

 

Enerģētikas ilgtspējas veicināšanai plānotas aktivitātes energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī augsti efektīvu ražošanas tehnoloģiju un atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģiju attīstībai.

 

Kopumā dokuments aptver septiņas darbības jomas - primārie energoresursi, iekšējā enerģijas tirgus attīstība, enerģijas infrastruktūra, siltumapgāde, energoefektivitāte, krīzes situāciju pārvaldība un inovācijas - un katrā no tiem ir piedāvāti vairāki darbības virzieni. Pamatnostādņu projektā plaši apskatīta situācija enerģētikas sektorā, sniegts ieskats aktuālajos ES un starptautiskajos procesos, kas ir svarīgi visām nozarēm, plānojot turpmāko attīstību.

 

Ministrija aicina komersantus, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un jebkuru interesentu iepazīties ar izstrādātajiem priekšlikumiem enerģētikas politikas rīcības virzieniem un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai līdz šā gada 22. novembrim. Pamatnostādnes publicētas Ekonomikas ministrijas mājaslapā; priekšlikumus aicinām sniegt tiešsaistē mājaslapā vai sūtīt uz pasts@em.gov.lv. Ekonomikas ministrija rīkos diskusijas par izstrādāto projektu, tai skaitā analizējot saņemtos priekšlikumus tā papildināšanai vai uzlabošanai. Par diskusiju norises laiku un vietu informēsim atsevišķi.

 

Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekts ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un pamatojoties uz diskusijām dažādos forumos, saskaņošanas sanāksmēs, semināros un konferences, ievērojot nozares pārstāvju, organizāciju un iestāžu izteiktos priekšlikumus ir izstrādājusi. Tāpat pamatnostādņu izstrādē ņemts vērā  Informatīvajā ziņojumā par enerģētikas politikas finansēšanu laika posmā no 2014.-2020. gadam ietvertā vajadzību analīze un identificētie nepieciešamie pasākumi un to finansējuma avoti. Informatīvais ziņojums publicēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

Pamatnostādņu izstrādē, kā arī turpmākā dokumenta ieviešanā būtiska loma ir starpnozaru sadarbībai. Līdz ar to iesaistītās institūcijas pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanā, galvenokārt,  ir Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrijas, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī pašvaldības un citas iesaistītās organizācijas.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/siltinam

Lapas informācija atjaunota:    24-10-2014