Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nodotas saskaņošanai

12-12-2014

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja – šiem vārdiem jākļūst par atslēgas vārdiem enerģētikas politikas īstenošanā līdz 2020.gadam un pēc tam. Šādu mērķu vadīta, kā arī pamatojoties uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. - 2020.gadam un Enerģētikas stratēģiju 2030, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu.

 

Galvenais mērķis enerģētikā laika posmā līdz 2020.gadam ir energoapgādes drošības paaugstināšana un enerģētikas ilgstspējas veicināšana.

 

Energoapgādes drošības paaugstināšanai paredzēts īstenot pasākumus, kas vērsti uz enerģijas lietotājiem pieejamu un stabilu enerģijas piegāžu nodrošināšanu. Līdz ar to elektroenerģijas jomā paredzēta jaunu starpsavienojumu izbūve, kas nodrošinātu, ka cenas starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu neatšķirsies. Savukārt, dabasgāzes jomā paredzēta jaunu dabasgāzes piegāžu ceļu attīstība, kas mazinās atkarību no viena dabasgāzes piegādātāja. Vienlaikus plānots uzlabot enerģijas tirgus darbību, īpašu uzmanību pievēršot dabasgāzes jomai un krīzes situāciju pārvaldībai, kā arī starptautiskajai sadarbībai, pētniecībai un attīstībai.

 

Enerģētikas ilgtspējas veicināšanai plānotas aktivitātes „zaļās enerģijas” īpatsvara palielināšanai un patērētās enerģijas efektīvākai izmantošanai. Lai nodrošinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu enerģijas gala patēriņā, aktivitātes būs vērstas uz atbalsta mehānisma sakārtošanu un tālāku attīstību, nodrošinot tā darbību atbilstoši tirgus principiem. Energoefektivitātes jomā tiks sakārtots tiesiskais ietvars, lai Latvija varētu sasniegt tai noteiktos enerģijas ietaupījuma mērķus pie gala patērētāja, un turpinātas iesāktās siltināšanas programmas daudzdzīvojamām mājām un uzsākta valsts un pašvaldību ēku sakārtošana. Papildus tam ir plānots strādāt pie efektīvāka siltumapgādes tirgus un bezizmešu transporta attīstības.

 

Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam izstrādes procesā piedalījās arī sabiedrības un nozares pārstāvji. 2014. gada 23. oktobrī pamatnostādņu projekts tika publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē un  nodots sabiedrības diskusijai. 2014. gada 22. novembrī Ekonomikas ministrijā un 24. novembrī Tautsaimniecības padomes Enerģētikas apakškomitejā tika rīkota pamatnostādņu projekta apspriešanas sanāksmes. Visi no nozares pārstāvjiem iesniegtie priekšlikumi tika izvērtēti un pamatnostādņu projekts precizēts.

Tāpat pamatnostādņu izstrādē ņemts vērā  Informatīvajā ziņojumā par enerģētikas politikas finansēšanu laika posmā no 2014.-2020. gadam  (publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē) ietvertā vajadzību analīze un identificētie nepieciešamie pasākumi un to finansējuma avoti.

 

Pamatnostādņu projekta izstrādē, kā arī turpmākā dokumentā minēto pasākumu īstenošanā būtiska loma būs starpnozaru sadarbībai ne tikai nozaru ministriju griezumā, bet arī iesaistīto organizāciju griezumā.

 

Detalizētāk ar Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/normativo_aktu_projekti/  Priekšlikumus pamatnostādņu pilnveidošanai ministrija aicina iesniegt līdz 2015.gada 16.janvārim.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lvprese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Youtube: http://www.youtube.com/siltinam

Lapas informācija atjaunota:    19-12-2014