Obligātā iepirkuma komponente elektroenerģijas lietotājiem otro gadu pēc kārtas saglabājas nemainīga

18-05-2015

Pēdējos piecus gadus valsts īstenojusi virkni pasākumu, lai novērstu obligātā iepirkuma komponentes (OIK) nesamērīgu pieaugumu un līdz ar to arī OIK daļas pieaugumu elektroenerģijas kopējā cenā. Rezultātā OIK kopējā vērtība jau otro gadu tiek saglabāta nemainīga un ir 0,02679 eiro par kilovatstundu (kWh), ko paredz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmums. OIK pieaugums palielinātu elektroenerģijas kopējo cenu, kas mazinātu gan mājsaimniecību maksātspēju, gan uzņēmumu konkurētspēju.

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2015. gada maijā uzsāks izskatīt atbalsta saņēmēju (saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu) iesniegtos pieteikumus par Subsidētā elektroenerģijas nodokļa likuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmei. Ekonomikas ministrija respektēs Satversmes tiesas nospriesto un nepieciešamības gadījumā veiks alternatīvus pasākumus OIK saglabāšanai 0,0269 EUR/kWh līmenī.

 

Lai nodrošinātu OIK saglabāšanu līdzšinējā apjomā un nepieļautu tās pieaugumu, nevienai elektroenerģijas lietotāju grupai (mājsaimniecībām, rūpniecības uzņēmumiem, dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, t.sk. tiesām, slimnīcām, u.c.), valdība kopš 2011. gada īstenojusi vairākas aktivitātes.

 

2012. un 2013. gadā detalizēti tika vērtēta gan uz to mirkli pastāvošā elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēma un tās trūkumi, gan arī iezīmēta turpmākā šī sektora attīstība, koncentrējoties uz obligātā iepirkuma komponentes (OIK) pieauguma samazināšanu, un tādējādi nepieļaujot pieaugt elektroenerģijas kopējai cenai.

 

2012. gadā tika pieņemti lēmumi līdz 2016. gadam liegt Ekonomikas ministrijai izsniegt elektroenerģijas ražotājiem jaunas tiesības saņemt atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros.

 

2013. gadā tika pieņemts Subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) likums, kas noteica SEN ieviešanu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

 

Tāpat Latvijas valsts budžetā tika paredzēta valsts budžeta dotācija, lai publiskajam tirgotājam daļēji segtu elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu atbalsta mehānisma izmaksas. Šogad OIK aprēķinā valsts budžeta dotācija ir iekļauta 20,335 miljonu eiro apmērā. Ja dotācija netiktu piemērota, līdzšinējo 0,02679 eiro par kilovatstundu (kWh) vietā OIK būtu pieaugusi par 11 %, sasniedzot 0,02982 eiro par kilovatstundu (kWh).

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 19.februāra lēmums Nr.46 (prot. Nr.6, 5.p.) “Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2015.gada 1.aprīļa”. Aplūkojams: (http://likumi.lv/ta/id/272378-par-obligata-iepirkuma-komponentem-no-2015-gada-1-aprila).

 

Avots: Akciju sabiedrība “Enerģijas publiskais tirgotājs”

 

Papildu informācijai

 

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014. gada 1. aprīļa pilda AS "Enerģijas publiskais tirgotājs".

 

Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātajā iepirkumā no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam kā OIK maksājumu.

 

Obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas izmaksas OIK ietver tikai tajos gadījumos, kad obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas cena ir augstāka par elektroenerģijas tirgus cenu, kas ik stundu tiek noteikta elektroenerģijas biržā "Nord Pool Spot". Obligātajā iepirkumā iepirktās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

OIK aprēķināšanas kārtību (saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu)  nosaka SPRK un, OIK aprēķina atbilstoši SPRK apstiprinātajai metodikai "Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika, kas arī paredz OIK noteikšanu reizi gadā, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem datiem. Publiskais tirgotājs atbilstoši metodikai aprēķina un iesniedz SPRK apstiprināšanai OIK. Regulators pārbauda iesniegtos aprēķinus un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.eu2015.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    18-05-2015