Eiropas savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008.gada 9.jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93;
 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1025/2012 (2012.gada 25.oktobris), par Eiropas standartizāciju ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK.

Lapas informācija atjaunota:    22-08-2014