Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Atbilstības novērtēšana (akreditācija, standartizācija, metroloģija)
 

Likumi

Likums „Par atbilstības novērtēšanu”

Standartizācijas likums

Likums „Par mērījumu vienotību”
 

Ministru kabineta noteikumi

MK 03.12.2013. noteikumi Nr.1376 „Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā”;
 

MK 16.12.2008. noteikumi Nr.1059 „Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību”;
 

MK 06.12.2011. noteikumi Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)”;
 

MK 21.06.2011. noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību”;
 

MK 19.10.2011. noteikumi Nr.803 „Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju”;
 

MK 25.03.2008. noteikumi Nr.195 „Mašīnu drošības noteikumi”;
 

MK 28.07.2009. noteikumi Nr.815 „Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību”;
 

MK 11.02.2003. noteikumi Nr.74 „Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”;
 

MK 15.02.2011. noteikumi Nr.132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi”;
 

MK 21.11.2006. noteikumi Nr.942 „Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību”;
 

MK 22.04.2004. noteikumi Nr.416 „Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem”;
 

MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1185 „Noteikumi par Eiropas tehnisko apstiprinājumu”;
 

MK 18.07.2006. noteikumi Nr.588 „Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”
 

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”;
 

MK 30.05.2000. noteikumi Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”;
 

MK 13.03.2013. noteikumi Nr.138 „Noteikumi par rūpniecisko energoauditu”;
 

MK 27.08.2013. noteikumi Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;
 

MK 18.10.2005. noteikumi Nr.772 „Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”;
 

MK 05.07.2011. noteikumi Nr.545 „Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību”;
 

MK 18.05.2010. noteikumi Nr.445 „Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju”
 

MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1186 „Mērvienību noteikumi”
 

MK 25.08.2008. noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”
 

MK 05.12.2006. noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
 

MK 07.03.2006. noteikumi Nr.180 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi”
 

MK 28.06.2005. noteikumi Nr.455 „Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība”
 

MK 05.11.2013. noteikumi  Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums”


MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1186 „Mērvienību noteikumi”
 

MK 02.06.2008. noteikumi Nr.383 „Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām”
 

MK 09.01.2007. noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”
 

MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1187 „Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.674 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem svariem”


MK 22.08.2006. noteikumi Nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.672 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu analizatoriem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.671 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām materiālajiem mēriem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.669 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.668 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.667 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.666 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.665 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem”
 

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”
 

MK 22.05.2001. noteikumi Nr.203 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtība”
 

MK 12.11.2013. noteikumi Nr.1278 „Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība”
 

MK 20.12.2005. noteikumi Nr.977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā”
 

MK 29.10.2013. noteikumi Nr.1188 „Nacionālās metroloģijas padomes nolikums”

Lapas informācija atjaunota:    22-08-2014