Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāju civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

2006.gada 1.jūnijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.319 „Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 4.panta septīto daļu.

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama A un B klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju (turpmāk - hidrotehniskās būves) valdītāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana pret trešo personu dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu, zaudējumu trešo personu īpašumam un kaitējumu videi, un nosaka apdrošinātāja atbildības limitu.

 

Apdrošināšanas objekts ir A un B klases hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskā atbildība par tā darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai, zaudējumiem trešās personas īpašumam un kaitējumu videi, ekspluatējot (lietojot un uzturot) viņa valdījumā esošās hidrotehniskās būves.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.142 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”” hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja pienākums ir iesniegt Ekonomikas ministrijā hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju. Par apdrošināšanas līguma apturēšanu vai izbeigšanu Ekonomikas ministriju informē apdrošinātājs.

 

Ekonomikas ministrija savā tīmekļa vietnē publicē hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāju sarakstu, norādot katram hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītājam izsniegtās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises derīguma termiņu.


Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāju saraksts un civiltiesiskās apdrošināšanas polišu derīguma termiņi.

Lapas informācija atjaunota:    07-10-2020