Jautājumi un atbildes par obligātā iepirkuma uzraudzību un kontroli

Kāda informācija uzņēmumam jāiekļauj principiālās elektriskās pieslēguma shēmās?

 

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi vienotas prasības komersantu, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, publiskajam tirgotājam, Ekonomikas ministrijai un sistēmas operatoram iesniedzamajai principiālai elektriskā pieslēguma shēmai

 

Principiālās elektriskās pieslēguma shēmas lūgums nosūtīt Ekonomikas ministrijai (e-pasta adrese: pasts@em.gov.lv), sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” (e-pasta adrese: st@sadalestikls.lv), publiskajam tirgotājam AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (e-pasta adrese: info@eptirgotajs.lv).

 

Cik bieži Ekonomikas ministrija veic nodokļu nomaksas pārbaudes?

 

Ekonomikas ministrija reizi pusgadā pārliecinās, vai visi komersanti, kuri saražoto elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu izpildījuši savas saistības pret valsti nodokļu nomaksas ziņā. Ja tiek konstatēts, ka komersantam ir nodokļu parāds virs 150 EUR, tiek nosūtīts brīdinājums trīs mēnešu laikā nomaksāt nodokļu parādus. Ja tas netiek izdarīts brīdinājumā norādītajā laika periodā, tieks atceltas piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto jaudu.

 

Cik biežas ir publiskā tirgotāja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” klātienes vizītes?

 

2018.gadā publiskais tirgotājs AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” uzsāka visu obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu staciju vienreizēju pārbaudi. Šo visu staciju pārbaudi paredzēts pabeigt līdz 2019.gada beigām. Paralēli Ekonomikas ministrijas kontroles grupa var veikt staciju plānotu, kā arī iepriekš neplānotu pārbaudi jebkurā laikā.

 

Kāda veidā iesniedzami elektrostaciju darbības gada pārskati Ekonomikas ministrijai?

 

Komersantiem, kas saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir pienākums iesniegt gada pārskatu līdz 1.martam par iepriekšējā kalendāro gadu. Kopš 2019.gada 1.janvāra šī informācija ir iesniedzama Ekonomikas ministrijas uzturētajā elektroniskajā sistēmā enerģētikas sektoram (https://ener.gov.lv). Ja elektrostacijas gada pārskats noteiktajā termiņā netiek iesniegts, Ekonomikas ministrija nosūta brīdinājumu viena mēneša laikā iesniegt elektrostacijas gada pārskatu. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā elektrostacijas gada pārskats netiek iesniegts, tiek atceltas piešķirtās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

Par kādām neatbilstībām izteiktie brīdinājumi summējas triju gadu periodā un četru brīdinājumu gadījumā tiek atceltas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu?

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 221):

 • koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu;
 • gada pārskatā sniegtā informācija neatbilst MK noteikumu Nr. 221 prasībām;
 • komersants koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • koģenerācijas elektrostacija neatbilst MK noteikumu Nr.221 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem vai komersanta rīcībā nav dokumentu, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību minētajiem kritērijiem;
 • koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar publisko tirgotāju AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” norādītajai jaudai;
 • koģenerācijas elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.221;
 • koģenerācijas elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst MK noteikumu Nr.221 26.punkta prasībām;
 • koģenerācijas elektrostacija neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības koģenerācijas elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības MK noteikumu Nr. 221 prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 262):

 • pārskatā sniegtā informācija neatbilst MK noteikumu Nr. 262 prasībām;
 • elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar publisko tirgotāju AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” norādītajai jaudai;
 • elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262;
 • elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst MK noteikumu Nr. 262 53.punkta prasībām;
 • elektrostacijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības MK noteikumu Nr. 262 prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru;
 • Ja saskaņā ar Ekonomikas ministrijas rīcībā esošo informāciju komersants elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • Ja elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu.

 

Lapas informācija atjaunota:    17-05-2019