Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Valsts atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” notifikācija”.

 
Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai

Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

Informatīvie ziņojumi

13.08.2013. Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai. Pielikums
 

12.07.2013. Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007. – 2016.gadam noteikto uzdevumu izpildi

04.06.2013. Par elektroenerģijas ražošanas atbalsta fondu
 

28.05.2013. Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
 

23.04.2013. Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē.  1.pielikums2.pielikums
 

09.04.2013. Rīcības plāns elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai. Pielikums.
 

08.01.2013. Par elektroenerģijas cenu pieauguma riskiem un to ierobežošanu.
 

Informatīvais ziņojums "Par subsidētajiem elektroenerģijas ražotājiem izvirzīto nosacījumu izpildi"
 

Informatīvais ziņojums "Par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu"
 

Informatīvais ziņojums "Par energointensīvo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu"
 

Informatīvais ziņojums "Par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

Lapas informācija atjaunota:    07-11-2017