Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri

Rezervuārs ir paredzēts, lai noteiktā daudzumā glabātu šādas vielas:
 

1.vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju noteiktas kā viegli uzliesmojoši, sprādzienbīstami un īpaši viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes un to maisījumi, – vairāk nekā 2,5 m3;
 

2. dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju noteiktas kā uzliesmojoši šķidrumi, – vairāk nekā 10 m3;
 

3. vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju noteiktas kā ļoti toksiski, toksiski, kaitīgi, kodīgi, kairinoši un videi bīstami šķidrumi (izņemot notekūdeņus), gāzes un to maisījumi, — vairāk nekā 2,5 m3
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 28.08.2001. noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”;

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014