Informācija būvinspektoriem

Prasības reģistrācijai Būvinspektoru reģistrā pieejamas šeit.

___________________________________________________________________________________

 

Būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzība

 

Būvinspektoru profesionālo darbību Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem" ietvaros uzrauga Ekonomikas ministrija, izvērtējot sūdzības par būvinspektora rīcību un ikgadējos būvinspektoru profesionālās darbības pārskatus (pārskata veidlapa), kuri par iepriekšējo gadu iesniedzami līdz 1.martam.

Profesionālās darbības uzraudzības ietvaros Ekonomikas ministrijai ir tiesības:

  • vērtēt būvinspektoru profesionālās darbības pārskatus un pieprasīt paskaidrojumus par tiem;
  • izskatīt sūdzības par būvinspektoru rīcību;
  • informēt pašvaldību un būvinspektoru par veicamajiem pasākumiem būvniecības kontroles uzlabošanai;
  • dot norādījumus būvinspektoriem;
  • izslēgt būvinspektoru no Būvinspektoru reģistra, tādējādi liedzot veikt būvniecības kontroli, ja konstatēti būtiski profesionālās darbības pārkāpumi.
  • Būvinspektora profesionālo darbību izvērtē vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas pārstāvji, bet lēmumu, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem Ekonomikas ministrija.

Būvinspektoru profesionālās darbības pārskatu apkopojums pa pašvaldībām 2012.gadā

Būvinspektoru profesionālās darbības pārskatu apkopojums pa pašvaldībām 2013.gadā

Būvinspektoru profesionālās darbības pārskatu apkopojums pa pašvaldībām 2014.gadā

Būvinspektoru profesionālās darbības pārskatu apkopojums pa pašvaldībām 2015.gadā

Prezentācija "Būvinspektoru profesionālā darbība no 2010. līdz 2015.gadam"

 

INFORMĀCIJA PAR SEMINĀRIEM

2015.gada 17.jūnijā Ekonomikas ministrijā, lai pārrunātu būvinspektoru profesionālo darbību 2014.gadā, sniegtu informāciju par sagatavotajiem un plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī, lai pārrunātu problēmjautājumus ikdienas darbā, tika organizēts seminārs.

 

Prezentācija "Būvinspektoru profesionālā darbība no 2010. līdz 2014.gadam"

 

2014.gada septembrī Ekonomikas ministrija, lai informētu par jauno būvniecības procesa regulējumu, kurš stāsies spēkā 2014.gada 1.oktobrī, organizēja semināru ciklu „Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana” (05.09.2014. - Priekuļos, 10.09.2014. - Preiļos, 17.09.2014. - Kuldīgā, 19.09.2014. - Jēkabpilī, 24.09.2014. un 26.09.2014. - Rīgā).

 

Prezentācija "Jaunais būvniecības regulējums"

 

24.09.2014. semināra „Jaunais būvniecības procesa regulējums, tā piemērošana” ieraksts

 

2014.gada 17.janvārī notika seminārs "Kā jaunais Būvniecības likums mainīs būvniecības procesu"

Semināra ieraksts

Prezentācija - Būvniecības likums

2013.gada 2.jūlijā Ekonomikas ministrijā notika seminārs būvinspektoriem par aktualitātēm būvniecības jomā.

Semināra prezentācijas:

Būvinspektoru profesionālā darbība

Grozījumi Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos

2012. gada 11. maijā Ekonomikas ministrijā notika seminārs Latvijas Republikas pilsētu un novadu būvinspektoriem par aktualitātēm būvniecības jomā.

 Semināra prezentācijas:

Būvinspektoru profesionālā darbība 2011.gadā

Būvniecības noteikumu pārkāpumi 2010.-2011.gadā

Būvniecības likumprojekts un būvniecības uzraudzība

Būvniecības informācijas sistēma

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana

2011.gada 17.jūnijā notika seminārs ar mērķi  informēt būvinspektorus būvju kadastrālās uzmērīšanas koncepciju un kadastrālās vērtēšanas aktualitātēm, kā arī būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu jaunumiem, Ekonomikas ministrijā notika seminārs Latvijas Republikas pilsētu un novadu būvinspektoriem.

Būvinspektoru profesionālā darbība 2010.gadā

Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija

Jaunais Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”

Jaunumi būvakustikā

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”

Lapas informācija atjaunota:    18-04-2016