Apdrošināšana

Vai objektos, kur būvatļauja vai vienkāršotās renovācijas karte jau ir izsniegta un darbi notiek, tagad papildus ir jāapdrošina arī atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskā atbildība;
 

Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 50.punktam, personām (to skaitā atbildīgais būvdarbu vadītājs), uz kurām attiecas šie noteikumi un kuras ir uzsākušas būvniecības pakalpojumu izpildi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nodrošina grozījumu veikšanu noslēgtajos apdrošināšanas līgumos vai slēdz apdrošināšanas līgumus sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Citiem vārdiem sakot, atbildīgajam būvdarbu vadītājam jautājumā minētajos gadījumos līdz 01.04.2015. ir jāapdrošina viņa civiltiesiskā atbildība saskaņā ar iepriekš minēto normatīvo aktu. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka, atbilstoši iepriekš minēto noteikumu 5.punktam, atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšanas līgumam ir jābūt spēkā uz visu būvdarbu garantijas laiku. Būvdarbu garantijas laiks ir noteikts specialajos būvnoteikumos, piemēram, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 176.1.apakšpunkts nosaka, ka minimālais garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir trīs gadi otrās grupas ēkām. Tāpat vēršama uzmanību uz to, ka arī būvdarbu veicējam ir jāapdrošina tā atbildība būvdarbu garantijas termiņā.

 

Cik būvspeciālistiem un kam vajadzīga obligātā apdrošināšana būvprojekta izstrādē? Ja pilda Būvniecības likuma normas, tad obligātās apdrošināšanas polises būvprojektu izstrādei vajag 6 gab., apdrošinātāju piedāvājums nosacīti mazu 1 un 2 grupas objektu projektēšanai projektēšanas izmaksas obligātās apdrošināšanas dēļ palielina būtiski ( >20%).Uz laiku var apstāties saimnieciskā darbība valsts/pašvaldību objektos, kur pakalpojums nav publiskais iepirkums.
 

Atbildot uz jautājumu, Ekonomikas ministrija norāda, ka Būvniecības likuma 13.panta desmitajā daļā noteiktā prasība būspeciālistiem apdrošināt to atbildību ir jāskata kopsakarā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 3.punktu pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētā būvspeciālista apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi darba izpildē iesaistītie būvspeciālisti, piemēram, ēku konstrukciju projektētājs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs. Līdz ar to viena objekta projektēšanā obligātā apdrošināšana ir noteikta tikai būvprojekta vadītajam. Tas neliedz citiem iesaistītajiem būvspeciālistiem - piemēram, būvprojekta daļas vadītājam vai kāda rasējuma izstrādātājam, pēc saviem ieskatiem apdrošināt to civiltiesisko atbildību.

 

Ir arī jautājumi, kuri nāk no projektētāju puses, piemēram, daudzas būvvaldes neizskatot projekta dokumentācijas par savrupmājām un palīgēkām bez projektētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Kādos gadījumos un saskaņā ar kādiem reglamentējošajiem normatīvajiem noteikumiem vai prasībām ir pieprasāma būvspeciālista profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana (kā vai atsevišķi katram) – būvprojekta izstrādātājam; būvprojekta vadītājam; būvprojekta ekspertam; būvdarbu veicējam; būvētājam; būvdarbu vadītājam; atbildīgajam būvspeciālistam?
 

Par būvspeciālistu apdrošināšanu jānorāda, ka šo jautājumu regulē Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kuru 3., 4. un 5.punktā ir noteikti gadījumi, kad būvspeciālistam ir nepieciešama apdrošināšana. Ņemot vērā, ka būvvaldes kompetencē ir būvniecības procesa tiesiskuma kontrole, tad būvvaldes pienākums ir pārliecināties par apdrošināšanas esamību būvniecības dalībniekiem, līdzīgi kā tā pārliecinās par apdrošināšanas esamību būvdarbu veicējam.

 

Par apdrošināšanu (vispārīgi)

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, būvspeciālists, būvdarbu veicējs, kontrole

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Par apdrošināšanas polišu pagarināšanu būvdarbu laikā un garantijas laikā atbild pats būvspeciālists. Taču, ņemot vērā, ka būvvaldes kompetencē ir būvniecības procesa tiesiskuma kontrole, būvvaldei ir tiesības pārliecināties par apdrošināšanas esamību atbilstošajiem būvniecības procesa dalībniekiem (skat., piemēram, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 139.6.apakšpunktu).

 

Papildus jānorāda, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas regulējums attiecas tikai uz būvspeciālistiem, savukārt būvdarbu veicēju apdrošināšanas regulējums attiecas tikai uz būvdarbu veicējiem. Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi var iegādāties gan pats būvspeciālists, kas sniedz profesionālos pakalpojumus, gan būvkomersants, kas nodarbina konkrēto būvspeciāllistu. Taču abos gadījumos tiek apdrošināta konkrētā būvspeciālista, bet ne būvkomersanta, atbildība.

 

Par apdrošināšanu (jēdziens “objekts”)

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, objekts

Tiesību akts (-i):  MK 502/2014

 

Par Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 9. un 10. punktā lietotā jēdziena „objekts” nozīmi jānorāda, ka atbilstoši spēkā esošā Būvniecības likuma 13. panta desmitajai daļai „[b]ūvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi”. Tāpat, vērtējot šo noteikumu 9. un 10. punktā norādīto, secinām, ka ar jēdzienu „objekts” tiek apzīmēts tas būvdarbu vai projektēšanas darbu kopums, par kuru realizāciju būvspeciālists ir atbildīgs, proti, tam ir uzdots vai tas ir apņēmies veikt.

 

Par apdrošināšanu (būvspeciālists)

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, būvspeciālists

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

No Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.502) 502 2., 4., 5. un 6.punkta, izriet, ka būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nepieciešams atbildīgiem būvspeciālistiem, kuri atbildīgi par attiecīgā būvniecības procesa rezultātu. Būvprojekta vadītājs (atbilstošas jomas būvspeciālists, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi) ir atbildīgs par būvprojektu kopumā, līdz ar to būvprojekta vadītāja apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta arī visu pārējo būvspeciālistu, kas piedalās konkrētā būvprojekta izstrādāšanā, atbildība. Savukārt par visu būvdarbu būvuzraudzību būvobjektā ir atbildīgs viens vai vairāki būvuzraugi, kas ir parakstījuši saistību rakstu, līdz ar to katram atbildīgajam būvuzraugam, vai būvkomersantam, kas nodarbina attiecīgo būvuzraugu, nepieciešams noslēgt būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu. Būvspeciālista apdrošināšanas līgumu jāslēdz ne tikai atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem, bet arī būvdarbu vadītājiem (atsevišķo būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji), kas atbildīgi par konkrētiem būvdarbiem konkrētajā objektā (Noteikumu Nr.502 9. un 10.punkts).

 

Vēršam uzmanību, ka būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir būtiski, lai tiktu apdrošināta visu būvspeciālistu, kas iesaistīti būvniecības procesā, atbildība, neatkarīgi no tā, kas ir norīkojis attiecīgo būvspeciālistu. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka Noteikumos Nr.502 apakšuzņēmēji noteikti tikai būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, bet būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā apakšuzņēmēji nav noteikti. Tāpat jānorāda, ka būvvaldē projektēšanas nosacījumu izpildes laikā jāiesniedz būvprojekta vadītāja vai ekspertīzes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, kurus noslēdza vai nu pats būvspeciālists, vai būvkomersants, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu.  Savukārt būvkomersantiem, kas nodarbina konkrētos būvspeciālistus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi nav nepieciešami.

 

Par apdrošināšanu (būvprojekta vadītājs, projektētājs un autoruzraugs) 

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, būvprojekta vadītājs, projektētājs, autoruzraugs

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.502) 6.punktam, ar būvprojekta vadītāja (atbilstošas jomas būvspeciālists, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi) apdrošināšanas līgumu tiek apdrošināta arī atbildība par zaudējumiem, ko izraisa visi citi projektēšanā iesaistītie būvspeciālisti. Līdz ar to projektēšanai nepieciešama viena būvspeciālista – būvprojekta vadītāja apdrošināšanas polise. Taču tas neliedz citiem iesaistītajiem būvspeciālistiem – piemēram, būvprojekta daļas vadītājam vai kāda rasējuma izstrādātājam, pēc saviem ieskatiem apdrošināt profesionālo atbildību. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka apdrošināšanas līgumu var slēgt gan par konkrētu objektu, gan uz noteiktu laiku. Apdrošināšanas limiti atkarībā no būves grupas ir noteikti Noteikumu Nr.502 9. un 10.punktā, savukārt gadījumā, ja apdrošināšanas līgumu slēdz uz noteiktu laiku – 11.punktā.

 

Tāpat būtu jānorāda, ka gadījumā, ja projektētājs pārņem cita projektētāja izstrādātu būvprojektu, informējam, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punkts nosaka - ja būvprojekta izstrādātājs neturpina tā izstrādi (tai skaitā pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi), jaunais būvprojekta izstrādātājs, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums, uzņemas pilnu atbildību par būvprojektu, kā arī par tā atbilstību sākotnējai iecerei. Līdz ar to būvspeciālistam, kas uzņemas būvprojekta vadītāja pienākumus, būvprojekta pārņemšanas laikā jānoslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums par visu būvprojektu, arī iepriekš izstrādāto daļu. Savukārt gadījumā, ja projektētājs nodod būvprojektu pasūtītājam, atbildība par izstrādāto būvprojektu pasūtītājam nepāriet. Līdz ar to izstrādātā būvprojekta vadītājam jāuztur spēkā iepriekš noslēgtais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas nodrošina iespējamo zaudējumu atlīdzību trešajām personām.

 

Papildus tam attiecībā uz projektētāja un autoruzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņiem informējam, ka Noteikumos Nr.502 noteikts atšķirīgs apdrošināšanas regulējums būvspeciālistiem, kas veic būvprojekta vadītāja pienākumus, un būvspeciālistiem, kas veic atbildīgā autoruzrauga pienākumus. Būvspeciālistiem, kas veic būvprojekta vadītāja pienākumus, tiek apdrošināta profesionālā civiltiesiskās atbildības projektēšanas darbu veikšanas laikā un apdrošināšanas līgums tiek uzturēts spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku. Savukārt būvspeciālistiem, kas veic atbildīgā autoruzrauga pienākumus, tiek apdrošināta profesionālā civiltiesiskās atbildība autoruzraudzības veikšanas laikā un apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

 

Par apdrošināšanu (eksperts) 

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, eksperts

Tiesību akts (-i): MK 502/2014, MK 551/2014

 

Par eksperta apdrošināšanu, norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 4.punktu pirms būvprojekta ekspertīzes veikšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Tātad atbilstoši Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 144.punktam trešās grupas inženierbūvei - pieci gadi, bet otrās grupas inženierbūvei – trīs gadi.

 

Par apdrošināšanu (būvuzraugs) 

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, būvuzraugs

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

Attiecībā uz būvuzraugu apdrošināšanu norādām, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 9.1.apakšpunkts attiecas uz atbildīgo būvdarbu vadītāju, bet ne būvuzraugu, savukārt būvuzrauga minimālais atbildības limits trešās grupas būvēm noteikts šo noteikumu 9.3.apakšpunktā – 100 % no līguma summas par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu, bet jaunbūvēm ne mazāks par 150 000 euro. Vēršam Jūsu uzmanību, ka limits 150 000 euro apjomā noteikts tikai jaunbūvēm, bet gadījumos, kad būvuzraudzības pakalpojumi tiek sniegti esošas būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā, limits tiek noteikts 100% apmērā no būvuzraudzības pakalpojuma līguma summas.

 

Par apdrošināšanu (izziņa) 

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, izziņa

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 8.punktā noteikto par izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu, ir nepieciešama, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, nevis gadījumā, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz konkrētu objektu. Būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt, ka būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā radītie zaudējumi, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, tiek atlīdzināti par katru objektu, kura būvniecībā ir piedalījies būvspeciālists, neatkarīgi no objekta lieluma, būvniecības finansēšanas avota un izstrādātās būvniecības dokumentācijas. Gadījumā, ja būvspeciālists izvēlas slēgt apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laiku, apdrošināšanas līguma pielikumā var uzskaitīt visus objektus, uz kuriem attiecas noslēgtais apdrošināšanas līgums. Taču gadījumā, ja šāda informācija līgumā netiek atspoguļota, apdrošinātājs pēc pieprasījuma izsniedz izziņu, kurā norāda minētos objektus.

 

Par apdrošināšanu (būvdarbu veicējs) 

Atslēgvārds (-i): apdrošināšana, būvdarbu veicējs

Tiesību akts (-i): MK 502/2014

 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.502) 23. punkts nosaka, ka galveno būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecas arī uz tā apakšuzņēmējiem. Vienlaikus par šo noteikumu 5.punktā noteikto pienākumu (proti, uzturēt spēkā visu garantijas laiku atbilstošā būvspeciālista apdrošināšanas līgumu) jānorāda, ka šīs pienākums ir aplūkojams kopsakarā ar apdrošināšanas mērķi – atvieglot iespējamo prasījumu apmierināšanu garantijas laikā sakarā ar būvspeciālista nepienācīgu vai nevērīgu profesionālo pienākumu izpildi. Apdrošināšanas līgums uzturams spēkā tiktāl, lai cietušajam (aizskartajam) būtu iespēja no apdrošinātāja saņemt apdrošināšanas atlīdzību, ievērojot iepriekš minētos noteikumus un likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, kā arī citus normatīvos aktus. Taču jāņem vērā, ka katrā konkrētā gadījumā, ciktāl to neierobežo normatīvie akti, apdrošināšanas līguma puses var brīvi vienoties par attiecīgā līguma nosacījumiem. Tāpat jāuzsver, ka par būvspeciālista apdrošināšanas līguma spēkā esamību garantijas laikā atbildīgs pats būvspeciālists, neatkarīgi no tā vai viņš ir manījis darba vietu jo apdrošināta tiek fiziskās personas profesionālā darbība.

 

Būtu arī jānorāda, ka Noteikumu Nr.502 22.punkts nosaka, ka būvdarbu veicējs nedrīkst veikt būvdarbus bez tā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumos,  kad būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja vai ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte. Vēršam Jūsu uzmanību, ka minētajā tiesību normā nav minēti gadījumi, kad būvdarbu veikšanai nepieciešama vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte, līdz ar to būvdarbu veicējam apdrošināšana šajos gadījumos nav nepieciešama.

 

Papildus tam jānorāda, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.502 49.punktu būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz būvatļaujas izdevējam apdrošinātāja izsniegtās to būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas, kuri veic atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu. Minētā tiesību norma noteikta ar mērķi nodrošināt, ka apdrošināšanas polise ir ne tikai izsniegta, bet arī spēkā esoša. Apliecinājuma par prēmijas samaksu neiesniegšana būvvaldē ir pamats atteikumam veikt būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka Noteikumu Nr.502 46.punkts attiecas tikai uz būvkomersantiem kā būvdarbu veicējiem.

Lapas informācija atjaunota:    06-10-2016