Par uzsāktu būvniecības procesu līdz 30.09.2014

Uzsāktajai būvniecībai ar jau izdotām būvatļaujām maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu sāk rēķināt no 01.10.2014.?
 

Atbildot uz jautājumu, Ekonomikas ministrija norāda, ka spēkā neesošie Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” redakcijā sākot ar 01.07.2013. noteica maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, līdz kuram būve vai tās kārta jānodod ekspluatācijā. Tas pats paredzēts arī Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Līdz ar to pagarinot būvdarbu veikšanas ilgumu būtu nošķirami gadījumi, kad būvatļaujā nav ietverts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, no gadījuma, kad būvatļaujā ir ietverts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums. Pirmajā gadījumā, saskaņā ar iepriekš minēto spēkā esošo noteikumu 171.punktu būvvalde izsniedz būvatļauju atbilstoši šo noteikumu prasībām, atzīmējot projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumus kā izpildītus un norādot maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši šo noteikumu 80. punktam no 01.10.2014., bet otrajā gadījumā - būvvalde pagarina būvatļaujas derīguma termiņu līdz laikam, kas nepārsniedz būvatļaujā norādīto maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu.

 

Pasūtītājam ir izsniegta būvatļauja, būvniecības procesā tiek izstrādāts izmaiņu projekts. Pēc kādiem noteikumiem tiek veikta skiču projekta izstrāde? Pasūtītājam vecie būvnoteikumi bija labvēlīgāki.
 

Atbildot uz jautājumu, Ekonomikas ministrija norāda, ka izmaiņu pieļaujamību regulē Būvniecības likuma 16.panta 2.2daļa un 17.panta 2.1 un 2.2 daļa. Izstrādājamo būvniecības dokumentāciju un tās veidus nosaka speciālie būvnoteikumi, atkarībā no projektējamās būves veida. Gadījumā, ja speciālajos būvnoteikumos nav tieši paredzēta skiču projekta izstrāde, tad tas nozīmē, ka pēc būvatļaujas saņemšanas projektēšana ir veicama vienā, nevis divās stadijās (skiču projekts un tehniskais projekts). Tāpat jānorāda, ka gadījumā, ja pasūtītājs jau ir saņēmis plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kurā ir norādīts, ka jāizstrādā skiču projekts un tehniskais projekts, bet speciālajos būvnoteikumus vairs nav paredzēta projektēšana divās stadijās, tad, Ekonomikas ministrijas ieskatā, skiču projekts sastāvs ir izstrādājams vadoties pēc jaunā regulējuma prasībām attiecībā uz būvprojektu minimālā sastāvā, bet tehniskais projekts - vadoties pēc jaunā regulējuma prasībām pilnajam būvprojektam.

 

Šī gada aprīlī ir saņemtām plānošanas un arhitektūras uzdevumu ielas un inženierkomunikāciju jaunbūvei un ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš ir saskaņots būvvaldē šā gada septembrī. Tagad vēlamies saņemt būvatļauju, lai uzsāktu būvniecību un realizētu saskaņoto projektu. Būvniecības likuma pārejas noteikumos teikts - Būvniecības procesi, kuri iesākti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidzami vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā. Ņemot vērā to, ka objektam ir izsniegts PAU, pieņemu, ka šis būvniecības process ir iesākts līdz ar PAU saņemšanu šī gada aprīlī. Vai tas nozīmē, ka būvatļaujas saņemšanai man būvvaldē ir jāsniedz iesniegums kāds viņš bija vecā būvniecības likuma laikā, vai tomēr man tagad ir jāsniedz jaunais būvniecības iesniegums, vai apliecinājuma karte inženierbūvēm un autoceļiem (kas vēl nav stājies spēkā).
 

Atbildot uz jautājumu, Ekonomikas ministrija norāda, ka konkrētajā gadījumā ir piemērojams Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 168.2.apakšpunkts, proti, pasūtītājam ar iesniegumu brīvā formā, norādot uz akceptēto tehnisko projektu, jālūdz atbilstošo būvvaldi izsniegt būvatļauju ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kur projektēšanas nosacījumi atzīmēti kā izpildīti. Vienlaikus tas neliedz pasūtītājam arī iesniegt normatīvajos aktos notiektos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus – saistību raksti, būvdarbu žurnāls, apdrošināšanas polises u.tml., lūdzot arī veikt atzīmi par darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Par līdz 30.09.2014. uzsāktu būvniecības procesu 

Atslēgvārds (-i):  iepriekš uzsākts būvniecības process, tehniskais projekts, skiču projekts, nulles cikls

Tiesību akts (-i): MK 500/2014

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – noteikumi nr.500) 166.punktam pasūtītājam ir tiesības izstrādāt skiču projektu vai tehnisko projektu, pamatojoties uz arhitektūras un plānošanas uzdevumu, kas tika izsniegts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (pirms 2014.gada 1.oktobra). Ievērojot noteikumu Nr.500 168.1.apakšpunktu, būvobjektiem, kuru projektēšana ir likumīgi uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru projekta risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kuri atbilstoši būves funkcijai noteikti speciālajos būvnoteikumos, ja pasūtītājs būvvaldē ir iesniedzis skiču projektu (plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņa laikā) vai izvērsto skiču projektu (plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņa laikā, ja nav saņemta būvatļauja). Būvvalde, izvērtējot iesniegto projekta dokumentāciju, izsniedz būvatļauju, projektēšanas nosacījumos norādot plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļautās prasības. Savukārt, ja būvvalde līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir akceptējusi nulles cikla tehnisko projektu, kas tika izstrādāts, pamatojoties uz būvvaldē akceptēta saskaņota skiču projekta pamata, un no akceptēšanas brīža nav pagājuši vairāk kā divi gadi un nav pagarināts akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš, būvvalde izsniedz būvatļauju nulles cikla darbiem ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, savukārt nulles cikla projektēšanas nosacījumus būvatļaujā atzīmē kā izpildītus. Būvobjekta tālākai realizācijai ir jāievēro šajos noteikumos, kā arī atbilstošajos speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process (noteikumu Nr.500 170.punkts).

Lapas informācija atjaunota:    06-10-2016