Jaunais būvniecības regulējums

2014.gada 1.oktobrī spēkā stājas šādi normatīvie akti:

 

Būvniecības likums

 

Vispārīgie būvnoteikumi

 

Ēku būvnoteikumi

 

Dzelzceļa būvnoteikumi

 

Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība

 

Noteikumi par būvinspektoriem

 

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

 

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi

 

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

 

Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu

 

Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

 

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

 

Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums

Lapas informācija atjaunota:    01-10-2014