Pašvaldības un valsts iestādes

Energoefektivitātes Likums paredz energopārvaldības sistēmas ieviešanu Latvijas pašvaldībās un valsts iestādēs – republikas pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma, ko apliecina sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts, savukārt novadu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, kā arī valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 m2 vai lielāku kopējo apkurināmo platību, ir obligāts pienākums ieviest energopārvaldības sistēmu, sertificēšanas izvēli atstājot savā pārziņā. Dokumenti, kas apliecina energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzskaitīti Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 668) 4. pielikumā.

 

Lai izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības, pašvaldībai vai valsts tiešās pārvaldes iestādei jāziņo par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Būvniecības valsts kontroles birojam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 668 3. pielikumu.

 

https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/pasvaldibu_energoplani/

Lapas informācija atjaunota:    28-08-2020