Dabasgāzes apgādes drošība

Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz Enerģētikas likma 60.panta otro daļu, kas nosaka, ka valsts enerģētisko krīzi izsludina Ministru kabinets pēc tā ministra ierosinājuma, kurš ir atbildīgs par enerģētiku, un Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 “Ekonomikas ministrijas nolikums”’5.9.apakšpunktu, kas paredz, ka Ekonomikas ministrija plāno ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to vadību, ir kompetentā iestāde, kas kas ir atbildīga par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20.oktobra Regulā (ES) Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.994/2010) noteikto pasākumu īstenošanu.
 
Regula 994/2010 nosaka veicamos pasākumus, lai novērstu iespējamos dabasgāzes apgādes traucējumus, kā arī veicamos pasākumus dabasgāzes apgādes traucējumu gadījumā, lai mazinātu to ietekmi, jo īpaši attiecībā uz aizsargātajiem patērētājiem.
 
Latvijas Preventīvais rīcības plāns ir izstrādāts  saskaņā ar Regulas 994/2010 5.panta prasībām. Tajā ir norādīti pasākumi Latvijas dabasgāzes piegādes drošības riska novērtējumā identificēto risku novēršanai vai mazināšanai. Latvijas Ārkārtas rīcības plāns ir izstrādāts  saskaņā ar Regulas 994/2010 10.panta prasībām. Ārkārtas rīcības plānā ir norādīti dabasgāzes uzņēmumu un  enerģijas ražotāju loma un pienākumi, kompetentās iestādes un citu struktūru, kurām ir deleģēti uzdevumi, loma un pienākumi katrā no krīzes līmeņiem, procedūras un pasākumi, kas jāievēro attiecībā uz katru krīzes līmeni.
 
Preventīvās rīcības plāns  un Ārkārtas rīcības plāns atjaunots 2016.gadā, pamatojoties uz 2016.gadā atjaunoto riska novērtējumu.
Lapas informācija atjaunota:    23-01-2017