Pašvaldību energoplāni

Ekonomikas ministrija izstrādājusi Ieteikumus enerģijas sektora plānošanai pašvaldībās , ņemot vērā Latvijas politikā noteiktās prioritātes, kā arī izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk - Direktīva 2012/27/ES) prasības attiecībā uz pašvaldību energoplānošanu un publiskā sektora parauga lomu energoefektivitātes jomā.

 

Lai palīdzētu pašvaldībām efektīvas siltumapgādes un enerģijas patēriņa plānošanā, Ekonomikas ministrija 2015. gadā pasūtīja pētījumu “„Siltumapgādes datu ieguve, analīze un rokasgrāmatas sagatavošana pašvaldībām energoplānošanai to administratīvajās teritorijās”

 

Pētījuma mērķis bija analizēt   informāciju par esošajām siltumapgādes sistēmām Latvijā kopumā un 119 administratīvajās teritorijās, kā arī izstrādāt ieteikumus pašvaldību energoplānošanai.

 

Pētījuma rezultāti pieejami šeit:

Siltumapgādes datu analīze un centralizētās siltumapgādes ilgtermiņa tendences līdz 2030.gadam

Rokasgrāmata pašvaldību energoplānošanai

Lapas informācija atjaunota:    29-03-2016