Siltumapgāde

Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemot vērā klimatiskos apstākļus.
 

Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Latvijā siltumenerģiju ražo katlumājās un koģenerācijas stacijās, vienlaicīgi ražojot elektroenerģiju. Pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies sadalījums starp saražoto siltumenerģiju katlumājās un koģenerācijas stacijās. 2007. gadā koģenerācijās stacijās tika saražoti 56,0% no kopējās saražotās siltumenerģijas, katlumājās – 44,0%, savukārt 2017. gadā saražotās siltumenerģijas īpatsvars koģenerācijas stacijās palielinājies, sasniedzot 75,7%.

 

1. att. Katlumājās un koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas sadalījums

(avots: CSP datubāze)

 

Kā liecina pēdējie Centrālās statistikas pārvades (turpmāk – CSP) dati 2018. gadā siltumenerģiju ražoja 633 katlumājas ar uzstādīto siltumenerģijas jaudu 2360,2 MW un 175 koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 1269,7 MW. Lielākā daļa no centralizētās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjomiem tiek saražota Rīgas reģionā. 2018. gadā Rīgas reģionā tika saražotas 3412 GWh siltumenerģijas jeb 41,4% no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma, Pierīgas reģionā – 1267 GWh (15,4%), Latgales reģionā – 996 GWh (12,1%), Kurzemes reģionā 897 GWh (10,9%), Zemgales reģionā – 844 GWh (10,2%), Vidzemes reģionā – 831 GWh (10,1%).

 

2. att. Katlumāju uzstādītās siltumenerģijas jaudas sadalījums pa reģioniem 2018. gadā

(avots: CSP datubāze)

 

Katlumājās siltumenerģijas ražošanai pārsvarā tiek izmantota kurināmā koksne un dabasgāze. 2018. gadā, izmantojot kurināmo koksni, katlumājās tika saražoti 61,2% no saražotās siltumenerģijas, bet izmantojot dabasgāzi – 37,6% no saražotās siltumenerģijas.

 

Latvijā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi. 2018. gadā 77,2% no koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas un 58,5% no koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas saražoja, izmantojot dabasgāzi.

 

Galvenais siltumenerģijas patērētājs ir mājsaimniecības. 2017. gadā galapatēriņā tika patērētas 7034 GWh siltumenerģijas. Kopējā centralizētās siltumenerģijas galapatēriņā mājsaimniecībām realizētas 4332 GWh, komerciālajam un sabiedriskajam sektoram – 1656 GWh, rūpniecībai un būvniecībai – 914 GWh un lauksaimniecībai – 132 GWh.

 

3. att. Siltumenerģijas galapatēriņa sadalījums 2017. gadā

(avots: CSP datubāze)

 

Siltumapgādei ir jābūt efektīvai, pieejamai un videi draudzīgai, turklāt šī ir viena no enerģētikas jomām, ko regulē valsts. Siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā organizē pašvaldības, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.

 

Eiropas Savienības līmenī siltumapgādei netiek piemērots vienots regulējums, tomēr ir noteiktas energoefektivitātes prasības, kas jāievēro visām dalībvalstīm apkārtējās vides saudzēšanai.
 

Latvijā enerģētiku, tajā skaitā siltumapgādi, kā tautsaimniecības nozari, kas aptver energoresursu iegūšanu un izmantošanu dažāda veida enerģijas ražošanai, enerģijas pārveidi, iegādi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali, tirdzniecību un izmantošanu, reglamentē Enerģētikas likums.

 

Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumi Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, nosaka kārtību, kādā energoapgādes komersants piegādā un siltumenerģijas lietotājs lieto siltumenerģiju, un kārtību, kādā piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, kurš nav samaksājis par saņemto siltumenerģiju vai nav izpildījis citas saistības pret piegādātāju.

 

Energoefektivitātes prasības  licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”.

 

Enerģētikas statistika

 

Par enerģētikas statistiku atbildīgā iestāde ir Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP). CSP tīmekļvietnē ir publicēti enerģētikas statistikas rādītāji:

 

Zemāk norādītajās saitēs ir pieejama informācija par:

Jautājumu gadījumā par enerģētikas statistiku lūdzam sazināties ar CSP Vides un enerģētikas statistikas nodaļu: 67366957, 67366769.

Lapas informācija atjaunota:    27-08-2019