Siltumapgāde

Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemot vērā klimatiskos apstākļus.
 

Latvijā patērētāju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Lielākā daļa centralizētās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjomiem tiek saražoti Rīgā, no kuras 90% tiek saražoti augsti efektīvas koģenerācijas procesā.

Centralizētās siltumapgādes patērētāju struktūra pēdējo gadu laikā nav mainījusies, un tajā centrālā apkure sastāda 65–70%, karstā ūdens apgāde – 30–35%. No 2013. gada kopējā centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa mājsaimniecībām realizēti 71,1%, pakalpojumiem – 25,6%, rūpniecībai un būvniecībai – 2,2% un lauksaimniecībai – 1,1%. Savukārt centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa sadalījums pa reģioniem ir šāds: Rīgas reģions – 55,8%, Pierīgas reģions – 10,6%, Vidzeme – 6,6%, Kurzeme – 9,8%, Zemgale – 7,4% un Latgale – 9,8 procenti.
 
2013. gadā centralizēto siltumenerģiju pārdošanai ražoja 638 katlumājās un 166 koģenerācijas stacijās, kuras pārdošanai kopā saražoja 7,29 TWh centralizētās siltumenerģijas.

 
Centralizētās siltumapgādes patērētāju struktūra 2014. gadā nav mainījusies, un tajā centrālā apkure sastāda 65–70%, karstā ūdens apgāde – 30–35%. No 2014. gada kopējā centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa mājsaimniecībām realizēti 69.5%, pakalpojumiem – 25,0%, rūpniecībai un būvniecībai – 4,2% un lauksaimniecībai – 1,3%. Savukārt centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa sadalījums pa reģioniem ir šāds: Rīgas reģions – 54,9%, Pierīgas reģions – 11,7%, Vidzeme – 6,5%, Kurzeme – 9,8%, Zemgale – 7,6% un Latgale – 9,5 procenti.
 
 
2014. gadā centralizēto siltumenerģiju pārdošanai ražoja 631 katlumājās un 175 koģenerācijas stacijās.
 

Siltumapgādei ir jābūt efektīvai, pieejamai un videi draudzīgai, turklāt šī ir viena no enerģētikas jomām, ko regulē valsts. Siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā organizē pašvaldības, kā arī veicina energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū.
 

Eiropas Savienības līmenī siltumapgādei netiek piemērots vienots regulējums, tomēr ir noteiktas energoefektivitātes prasības, kas jāievēro visām dalībvalstīm apkārtējās vides saudzēšanai.
 

Lai aktualizētu regulējumu siltumapgādē, 2008. gada 21. oktobrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi", kuros noteikta kārtība, kādā energoapgādes komersants piegādā un siltumenerģijas lietotājs lieto siltumenerģiju, un kārtība, kādā piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam, kurš nav samaksājis par saņemto siltumenerģiju vai nav izpildījis citas saistības pret piegādātāju.

 

Katlumājās patērētie energoresursi centralizētās siltumenerģijas
ražošanai 2012. gadā 
Koģenerācijas stacijās patērētie energoresursi elektroenerģijas un 
centralizētās siltumenerģijas ražošanai 2012. gadā 
 Centralizētās siltumenerģijas patēriņš no 2000. gada līdz 2012. gadam  Centralizētās siltumenerģijas patēriņa struktūra 2012. gadā
 
 
Lapas informācija atjaunota:    06-10-2015