Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

       

Likumi

Enerģētikas likums

Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

MK noteikumi


Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību”.

 

Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

 

SPRK dokumenti

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 713/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (Dokuments attiecas uz EEZ)

Lapas informācija atjaunota:    15-03-2017