Nodokļu atvieglojumi P&A

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma pētniecībai un attīstībai mērķis ir jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, pētniecības un attīstības darba veicināšana vietējos uzņēmumos, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaistes zināšanu intensīvās nozarēs sekmēšana, aicinot ārvalstu uzņēmumus izvietot daļu no pētniecības un produktu attīstības aktivitātēm, kas nodrošina jaunu, labi atmaksātu darba vietu veidošanos, pētniecības pakalpojumu pasūtījumu zinātniskajiem institūtiem pieaugumu un jaunāko tehnoloģiju absorbciju uzņēmumos.

 

Saeima 2013.gada 6.novembrī otrajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz, ka, sākot ar 2014.gada 1.jūliju, tiek pilnveidots uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) stimuls privātā sektora ieguldījumu veicināšanai pētniecībā un attīstībā. Tādējādi tiek noteikts, ka noteiktas uzņēmumu pētniecības un attīstības izmaksas tiek norakstītas tajā gadā, kad tās radušās, piemērojot vērtību palielinošu koeficientu – 3.

 

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par šādām attiecināmajām izmaksām:

1) atlīdzība zinātniskajam un tehniskajam personālam uzņēmumos;

2) zinātnisko institūciju pakalpojumu izmaksas;

3) akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu pakalpojumi.

 

Kārtību, kādā uzņēmēji var piemērot šo UIN atlaidi, sagatavojot savu ikgadējo nodokļu deklarāciju, kā arī nepieciešamo informāciju projekta apraksta un pārskata sagatavošanai nosaka Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumi Nr.373 “Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai”.

 

Lai gūtu pārliecību, ka plānotās darbības tiešām ir pētniecības un attīstības darbības, pirms projekta uzsākšanas nodokļa maksātāji var iesniegt savu projektu izskatīšanai Ekonomikas ministrijas izveidotajai Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisijai (turpmāk – Komisija), kura sagatavo atzinumu par iesniegto projektu. Komisijas darba pieredze rāda, ka tieši informācijas sistēmu izstrāde rada vislielākās diskusijas par to, vai tā ir pētniecības un attīstības projekta pieteicēja ikdienas darba sastāvdaļa vai pētniecības un attīstības darbība. Arī pētniecības un attīstības projekta pieteicējiem ir dažāda izpratne par to, kādas darbības programmatūras un informācijas sistēmu izstrādē attiecināt kā pētniecības un attīstības darbības. Tādēļ Komisijas uzdevumā auditorkompānija Ernst&Young ir izstrādājusi Vadlīnijas pētniecības un attīstības darbību noteikšanai programmatūras un informācijas sistēmu izstrādes jomā Pētniecības un attīstības projektu sagatavošanai un vērtēšanai UIN atlaides par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā piemērošanai, kas tuvinātu visu pušu izpratni par pētniecības un attīstības darbībām IT jomā. Vadlīnijas apkopo vienā dokumentā informāciju par normatīvajiem dokumentiem, kuri nosaka prasības pētniecības un attīstības projektiem un to dokumentācijai – UIN likums, MK noteikumi Nr.373, Frascati rokasgrāmata. Vadlīnijas skaidro pētniecības un attīstības darbību definīcijas, galvenos kritērijus, kurus pētniecības un attīstības projektiem izvirza Frascati rokasgrāmata – jauninājums, radoša darbība, tehnoloģisko neskaidrību risināšana, sistemātiska pētniecības darbība, rezultātu atkārtojamība un reproducējamība. Vadlīnijas ir pieejamas šeit.

 

 

Kontaktinformācija:

Ekonomikas ministrija
Inovācijas departaments

Inovācijas politikas nodaļa

Māris Ēlerts

Tālr.: 67013244

Mob.: 29208617

E-pasts: Maris.Elerts@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    02-01-2017