Patentmaksas

 

Fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai darbības var izvēlēties maksāt Patentmaksu – fiksētu nodokli, kas aptver iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu. To iespējams maksāt par konkrētu periodu (mēnesi, ceturksni, pusgadu vai gadu).

 

Kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju, kārtību, kādā maksā patentmaksu, saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu un patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam nosaka Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”.

 

Patentmaksu var maksāt fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēji, kuru ieņēmumi nepārsniedz 15 000 euro gadā, kuri nenodarbina citas personas un kuri veic saimniecisko darbību šādās jomās:

 • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana;
 • pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • floristika;
 • fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi;
 • skaistumkopšanas pakalpojumi;
 • privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi.

 

Fiziskai personai reģistrēties kā patentmaksas maksātājam ir ļoti vienkārši. 

 1. Persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu (var arī izmantojot VID elektronisko deklarēšanas sistēmu).
 2. Valsts ieņēmumu dienests 5 darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu, kā arī paziņo lēmumu fiziskajai personai darbdienas laikā, nosūtot to uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi, vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
 3. Atteikuma gadījumā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā fiziskajai personai patentmaksas summu pilnā apmērā.

 

Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrācijas apstiprināšanu ir dokuments, uz kā pamata patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu. Nekādi citi dokumenti (piemērām, atļaujas, licences u.t.t.) nav nepieciešami un netiek izsniegti.

 

Patentmaksas ikmēneša maksājums detalizēti ir noteikts katrai profesiju grupai, bet tās apmērs ir 100 euro (Rīgā) vai 50 euro (pārējās pašvaldību teritorijās) par vienu kalendāro mēnesi un samazinātās patentmaksas apmērs ir 9 euro par 6 mēnešiem vai 17 euro par vienu gadu. Jāņem vērā, ka:

 •  Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību vairākās profesijās, patentmaksas apmērs vienam kalendārajam mēnesim nosakāms atbilstoši profesijai ar augstāko patentmaksu.
 • Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citu pašvaldību teritorijās, patentmaksas apmēru vienam kalendārajam mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.
 •  Samazināto patentmaksu nepiemēro fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumiem, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumiem.

 

Vairāk informācijas Valsts ieņēmumu dienestā

www.vid.gov.lv Tālr.: 67120000; e-pasts: vid@vid.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    26-03-2018