Doing Business

Pasaules Bankas pētījums Doing Business (www.doingbusiness.org) ir starptautisks, salīdzinošs uzņēmējdarbības vides reitings, kurš ik gadus mēra uzņēmējdarbību regulējošās administratīvās procedūras un to piemērošanu dažādās pasaules valstīs. Kopš 2004. gada, kad šis reitings tika izveidots pirmo reizi un tajā tika aplūkota uzņēmējdarbības vide 130 valstīs, ieskaitot Latviju, tas ir pakāpeniski pilnveidots un paplašināts. 2014. gadā reitings aplūko jau 11 dažādas uzņēmējdarbības vides jomas kopumā 189 valstīs.
 

2015.gada 27.oktobrī tika publicēts jaunākais Pasaules Bankas pētījums
 

Doing Business 2016. Pilns Latvijas profila ziņojums ir pieejams šeit.
 

Jaunākajā Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2016, kura atskaites periods ir 2014.gada 2.jūnijs līdz 2015.gada 1.jūnijs, 189 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 22.vietā, pakāpjoties par vienu pozīciju augstāk nekā pagājušajā gadā. Pasaules Banka Latviju novērtē kā vienu no TOP 30 līderēm, kas veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības uzlabošanā.

 

Jaunākajā Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 189 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 22.vietā, pakāpjoties par vienu pozīciju augstāk nekā pagājušajā gadā. Pasaules Banka Latviju novērtē kā vienu no TOP 30 līderēm, kas veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības uzlabošanā.
 

Latvijas novērtējums ir pierādījums, ka līdz šim veiktās reformas ir pareizs virziens tautsaimniecības konkurētspējas celšanai ilgtermiņā. Vienlaikus tas ir apliecinājums, ka investori arvien augstāk novērtē Latviju kā investīcijām un uzņēmējdarbībai pievilcīgu valsti.
 

Sakārtota uzņēmējdarbības vide - tiesisks un uzņēmējdarbībai labvēlīgs normatīvais regulējums, samērīgas prasības un mūsdienīgi, lietotājam ērti valsts pārvaldes pakalpojum - ir galvenais nosacījums, lai uzņēmēji vēlētos Latvijā uzsākt un paplašināt uzņēmējdarbību. Tas ir pamatnosacījums arī investoru ieinteresētībai veikt ieguldījumus mūsu valstī, nešauboties par tā drošību un aizsargātību.
 

Vērtējot Doing Business pētījumu datus, jāatzīst, ka Latvija 3 gadu laikā ir uzlabojusi rādītājus visās Doing Business apskatītajās 10 jomās no uzņēmējdarbības uzsākšanas līdz izbeigšanai. Pasaules Banka Doing Business 2016 Latvijai uzņēmējdarbības viegluma vērtējumu ir paaugstinājusi par 0,55 procentpunktiem no 77,51 % līdz 78,06 %.
 

Pasaules banka atzinīgi novērtējusi Latvijas veiktās reformas šādās jomās:

  1. kredītbiroja rādītājā – novērtējumā ņemts vērā, ka ar šo gadu stājies spēkā Kredītbiroju likums, kura mērķis ir veicināt atbildīgu aizņemšanos un aizdošanu, vienlaikus aizsargājot kredītņēmēju tiesības. Šī rādītāja īstenošana praksē turpmāk sniegs ieguldījumu Latvijas “Privāto kredītbiroju seguma” novērtējumā, kas šobrīd ir 0 punktu vērtībā;
  2. līgumsaistību izpildē – Pasaules Banka ir atzinusi Latviju kā labās prakses piemēru alternatīvo strīdu mehānisma ieviešanā – ar šo gadu stājies spēkā Šķīrējtiesu likums, lai nodrošinātu civiltiesisku strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā. Tāpat atzinīgi novērtēta Mediācijas likuma pieņemšana 2014. gadā un ar to radītais stimuls personām ārpus tiesas vienoties par komercstrīda izbeigšanu;
  3. nekustamā īpašuma reģistrēšanā – Latvijai ir samazināts procedūru skaits par 1 procedūru līdz ar 2014. gada nogalē ieviesto jauno pieteikuma veidlapu nekustamā īpašuma reģistrēšanai, atceļot prasību iesniegt kā atsevišķu dokumentu apliecinājumu par kapitāla piederību;
  4. darbinieku nodarbināšanā – Pasaules Banka atzinīgi vērtē veiktos grozījumus Darba likumā, kas pagarina uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma maksimālo termiņu no 36 mēnešiem līdz 60 mēnešiem, tādējādi secinot, ka ir pilnveidots darba tirgus regulējums, stiprinot elastdrošības principa ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās starp darba devēju un darba ņēmēju.
     

Latvija ir saņēmusi ne tikai šo starptautisko atzinību, bet arī savu uzņēmēju novērtējumu. Latvijas uzņēmumu aptaujā uzņēmumu vadītāji norādījuši, ka administratīvo procedūru kārtošanai šobrīd viņi patērē vien 13 % no sava laika, taču 2005.gadā tas prasīja 37 % uzņēmēju laika.
 

Reformas ir nepārtraukts process un, lai sasniegtu aizvien augstākus rezultātus, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ārvalstu investoru padomi un nozaru ministrijām  regulāri izstrādā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plānu. Piemēram, 2014.-2015. gada plāna ietvaros tiek īstenoti 87 dažādi pasākumi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai.
 

Ekonomikas ministrija uzsākusi darbu pie jaunā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna 2016.-2017.gadam izstrādes, kurā galvenā prioritāte būs kvalitatīvu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšana. Ministrija aicina ikvienu uzņēmēju, to pārstāvošās nevalstiskās organizācijas un ekspertus sniegt priekšlikumus papildus veicamiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, sūtot tos uz e-pastu: pasts@em.gov.lv.
 

Kontaktpersona:

Ilze Lore
Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta
direktora vietniece
Tālr.:67013099

Lapas informācija atjaunota:    28-10-2015