Ievads

                                                                                                                                             

Viena no tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. 2017. gada 21. februārī Ministru kabinetā apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna sadaļas “Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi” ietvaros ir iekļauts uzdevums uzņēmumus uzraugošo institūciju darbībā ieviest “konsultē vispirms” principu.


Konsultē vispirms principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu likšanu.


Valsts uzraudzības iestādes, nonākot tiešā saskarsmē ar tirgu un tā spēlētājiem, veido valsts “seju” lielākajai daļai tirgus dalībnieku. Ņemot vērā valsts pārvaldes aparāta un uzraudzības pasākumu izmaksas, uz iestāžu inspektoru pleciem gulstas liela atbildība gan par efektīvas uzraudzības veikšanu, gan veiksmīgas komunikācijas veidošanu ar nozari.
 

Valsts pienākums ir aizsargāt sabiedrības intereses un tās iedzīvotāju veselību, drošību un vidi. Tas, cik efektīvi valsts pārvalde spēj nodrošināt minēto interešu aizsardzību, vienlaikus veidojot labvēlīgu uzņēmējdarbības veikšanas vidi un nodrošinot vienlīdzīgu konkurenci, ir atkarīgs no politikas veidotāju spējas izstrādāt kvalitatīvu regulējumu un uzraudzības iestāžu darba kvalitātes, regulējumu īstenojot praksē, veicot pārbaudes un citus pasākumus. Balstoties uz uzraudzības labās prakses apkopojumiem, secināms, ka labu uzraudzības sistēmu raksturo šādi kritēriji:

  1. maksimālas atbilstības nodrošināšana ar skaidrām un pamatotām prasībām;
  2. tiesiskās neskaidrības un uzraudzības risku samazināšana uzņēmējiem, īstenojot caurskatāmas un tiesiskas uzraudzības darbības;
  3. izmaksu samazināšana uzņēmējiem un valsts budžeta izmaksu optimizēšana, uz riska analīzes principiem veidota uzraudzība, efektīvi izmantojot resursus lielāko risku novēršanai;
  4. cīņa pret korupcijas riskiem, izslēdzot amatpersonu pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas iespējas.

Pārbaužu uzlabošanu jāskata kā daļu no valsts un privātā sektora sadarbības mehānisma, kas nepieciešams labam tirgus regulējumam. Stabilas tiesiskās vides radīšana un tiesību normu īstenošana ir atbilstības uzlabošanas pamatā. Uzraudzības sistēma ilgtermiņā nevar darboties uz baiļu un piespiedu mehānismu pamata. Tieši pretēji – uzraugošo iestāžu darbībai būtu jāveicina atbilstība, veidojot caurskatāmu un uz komunikāciju balstītu sadarbību ar biznesa vidi, ko papildina uzraudzības pilnvaras kā viens no sadarbības elementiem. 
 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātajiem valsts pārvaldes principiem jau šobrīd valsts pārvaldes un privātpersonas saziņā ir jāievēro princips “konsultē vispirms”. Valsts pārvaldes iekārtas likumā ir noteikts, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs (10. panta trešā daļa), savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu (10. panta piektā daļa) un pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti (10. panta sestā daļa), kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai (10. panta astotā daļa) un efektīvi (10. panta desmitā daļa).
 

Kvalitatīvs normatīvais regulējums dažādu sabiedrības interešu nodrošināšanai un tā efektīva ieviešana un uzraudzība ir valsts ekonomikas funkcionēšanas priekšnoteikumi. Laba uzraudzības stratēģija, kas veicina regulējuma ievērošanu un ir orientēta uz iestādes iekšējā administratīvā sloga mazināšanu, ir ceļš, kā, samazinot uzraudzībai atvēlētos resursus, tomēr sasniegt normatīvā regulējuma ievērošanu. “Konsultē vispirms” princips ir būtisks instruments labas uzraudzības stratēģijas ietvaros, kas veicina normatīvā regulējuma ievērošanu praksē. Vienlaikus, veidojot uzraudzības politiku, ir būtiski ņemt vērā katram veidam raksturīgo, un attiecīgi izvēlēties piemērotāko metodiku uzraudzībai.
 

Lai praksē veicinātu “konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un nozaru asociācijām ir izstrādājusi vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā.
 

Ņemot vērā plašo uzraudzības iestāžu kompetenču loku, dažādās pilnvaras, pārbaužu veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, procedūras un aprīkojumu, šo vadlīniju mērķis ir apkopot uzraugošo iestāžu labo praksi uz klientu orientētas darbības veicināšanai, ko iestādes var izmantot kā instrumentu uzraudzības kultūras maiņai.
 

Lai uzraudzības procesā nodrošinātu uz klientu orientētu un draudzīgu komunikāciju ar nozares uzņēmumiem, vadlīnijas sniedz ieteikumus uzraudzības iestādēm, kas balstās uz šādiem principiem:

                                                                                                                                             

 

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2017