Noslēgums

Šajā vadlīniju dokumentā ietvertie principi apkopo labās prakses piemērus, ko savā darbā izmanto vai varētu izmantot Latvijas iestādes, lai veidotu efektīvu un uz sadarbību vērstu uzraudzību, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu informācijas nodošanu uzņēmējiem par piemērojamajām prasībām. Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā arī ārvalstu labās prakses piemērus un ieteikumus.
 

Lai sekmētu “konsultē vispirms” galvenā mērķa sasniegšanu - panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, iestādes ir aicinātas izvērtēt savu darbu saskaņā ar vadlīnijās ietvertajiem principiem un noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.
 

Ceram, ka vadlīnijas būs palīgs un padomdevējs šai darbā, veidojot uz klientu orientētu valsts pārvaldi!
 

Vadlīnijās noteiktie principi ir izmantojami visām valsts un pašvaldību iestādēm darba efektivitātes un saskares ar klientiem uzlabošanā.
 

“Konsultē vispirms” vadlīnijas ir “dzīvs” dokuments, kas attīstīsies līdzi laikam un tehnoloģiskajam progresam, tāpēc būsim pateicīgi par ieteikumiem un uzlabojumiem. Ierosinājumus lūgums sūtīt uz pasts@em.gov.lv.

 

Vadlīniju izstrādē izmantotie informācijas avoti:

  1. OECD Best Practice Principles for Regulatory Enforcement. Regulatory Enforcement and Inspections, 2014;
  2. Best Practice Techniques in Market Surveillance, Prosafe;
  3. Good Practices for Business Inspections, Guidelines for Reformers, World Bank Group, 2006;
  4. Enforcement Concordat: Good Practice Guide for England and Whales, Department for Trade and Industry, 2003;
  5. Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas modelis, VARAM ESF Projekta “Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” ietvaros, Rīga, 2013;
  6. Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā, GatewayBaltic, 2017.

                                                                                                                                                 

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2017