Naftas drošības rezerves

No  2020.gada 1.janvāra uzraudzību un kontroli enerģētikas jomā veic 

Būvniecības valsts kontroles birojs

 

Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīva 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves (turpmāk – Direktīva 2009/119/EK), nosaka, ka dalībvalstij Eiropas Savienības teritorijā ir jānodrošina naftas krājumu apjoms, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā vai arī dienas vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienai atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir lielāks.

 

 

Saskaņā ar 2018.gada 6.februāra Ministru kabineta sēdē  (protokols Nr. 7 32.§) nolemto, kā arī ievērojot Enerģētikas likuma 72.panta otrajā daļā noteikto un pamatojoties uz Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, Ekonomikas ministrija 2018.gada 12.jūnijā izsludināja sarunu procedūru “Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei” (identifikācijas Nr. EM 2018/67) (turpmāk – sarunu procedūra EM 2018/67). Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums paredz nodrošināt efektīvāku iepirkumu norisi aizsardzības un drošības jomās, tāpat papildu prasības noteiktas piegāžu drošībai, lai garantētu, ka pretendents būs spējīgs līgumu izpildīt arī krīzes vai bruņota konflikta laikā. Sarunu procedūras EM 2018/67 naftas krājumu apjoma aprēķinos tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes 2018.gada augustā publicētie dati par naftas produktu apriti 2017.gadā (Energobilance 2017 gadā ).  Aprēķinātais uzglabājamo naftas produktu drošības rezervju apjoms atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienām, kā to nosaka Direktīvas 2009/119/EK 3.panta 3 daļa.
 

 Vispārīga informācija par izveidotām naftas produktu drošības rezervēm

 

Saskaņā ar sarunu procedūras EM 2018/67 rezultātu ir izveidotas I kategorijas naftas produktu (benzīns) drošības rezerves 91 000 tonnu apjomā un II kategorijas naftas produktu (dīzeļdegviela) drošības rezerves 285 544 tonnu apjomā, kā arī AS “Latvenergo” II kategorijas naftas produktu (dīzeļdegviela) krājumi 10 123 tonnas. Kopā 386 667 tonnas, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumiem 90 dienu laikā. .

 Naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas periods ir no 2018.gada 12.decembra līdz 2020.gada 11.decembrim. Lai nodrošinātu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanas Latvijas Republikas naftas produktu rezervju izveidei nepārtrauktību, gadījumos, kad Ekonomikas ministrija nav noslēgusi jaunu Vispārīgo vienošanos par naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu, Ekonomikas ministrija ir tiesīga pagarināt Vispārīgās vienošanās un Līguma darbības termiņu, kas nav garāks par 20 dienām un summu, kas nav lielāka par 10% no Vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas, ievērojot piedāvājumos noteiktās līgumcenas un apjomus.

 

Informācija komersantiem par pienākumu maksāt valsts nodevu par drošības rezervju uzturēšanu
 

 Enerģētikas likuma 72.3 pants nosaka, ka par drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai. Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. Valsts naftas produktu rezervju apmēru, kā arī valsts nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

Enerģētikas likuma 72.4 pants nosaka, ka Ekonomikas ministrija šā likuma 72.1 pantā minēto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no valsts nodevas ieņēmumiem, kas saņemti par drošības rezervju uzturēšanu. Drošības rezervju uzturēšanas valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā. 
 

Pamatojoties uz 2018.gada 12.decembra vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgtajiem līgumiem par  drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republika) naftas produktu rezervju izveidei, mainīts valsts nodevas likmes apmērs par drošības rezervju uzturēšanu. 
 

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumu Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi Nr.450) 5.punkts nosaka, ka valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ir 14,35 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu. 
 

Komersanti valsts nodevu maksā reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam par iepriekšējo kalendāra mēnesi, ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minēto valsts nodevas likmi un aizpildot maksājuma uzdevumu atbilstoši šo noteikumu 8.punktam. Valsts nodevas maksājums ieskaitāms šādos Valsts kases norēķinu kontos: 
 

 • LV02TREL1060120938100 nodeva par I kategorijas naftas produktiem – benzīns, aviācijas degviela un sašķidrinātā naftas gāze;
 • LV18TREL1060120938200 nodeva par II kategorijas naftas produktiem – petrolejas veida reaktīvo degvielu;
 • LV34TREL1060120938300 nodeva par II kategorijas naftas produktiem  – petroleju un dīzeļdegvielu;
 • LV34TREL1060120938400 nodeva par III kategorijas naftas produktiem– degvieleļļu. 
   

Saskaņā ar Noteikumu Nr.450 13.punktu jaunās valsts nodevas likmes komersanti sāk maksāt 2019. gada februārī par janvārī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu. Komersants – valsts nodevas maksātājs – aprēķina maksājamās valsts nodevas apmēru, reizinot valsts nodevas likmi ar iepriekšējā mēnesī apgrozījumā izlaisto un patērēto degvielas apjomu tonnās. 
 

SkaidrojumsKam ir pienākums maksāt valsts nodevu?

 Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. 3 pantu par šā likuma 72.pantā noteikto drošības rezervju uzturēšanu maksājama valsts nodeva. To maksā komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci)

 • apstiprinātā akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
 •  reģistrēta saņēmēja darbībai,
 • naftas produktu vairumtirdzniecībai,
 • naftas produktu mazumtirdzniecībai,
 • reģistrēta saņēmēja darbībai. 
   

Citi komersanti maksā Valsts nodevu par naftas produktu (degvielas) apjomu, kuru tie Latvijas Republikā savam patēriņam ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts. 
 

Valsts nodeva nav jāmaksā tiem komersantiem, kuri paši neieved (neimportē) Latvijā naftas produktus un ir saņēmuši tikai licenci naftas produktu mazumtirdzniecībai.  


 Latvijas naftas produktu drošības rezervju apjoms 2019.- 2020.gadā 

Naftas produktu kategorija

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

Latvijas teritorijā

(tūkst. tonnas)

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

Kopienas teritorijā

( LT, NL, SE )

(tūkst. tonnas)

Naftas produktu drošības rezervju apjoms

kopā pa kategorijām

(tūkst. tonnas)

I kategorija (benzīns un aviācijas benzīns)

1, 00

90,00

91,00

II kategorija (petrolejas veida reaktīvā degviela, petroleja un dīzeļdegviela)

229,323*

66,344

295,667

 

 

 

 

Naftas produktu drošības rezervju apjoms kopā (tūkst. tonnas)

386,667

* iekļauti AS “Latvenergo” krājumi (10,123 tūkst. tonnas II kategorija).

 

Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Politikas plānošanas dokumenti

Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcija (MK 29.03.2010. rīkojums Nr.179)

 

Grozījumi Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijā (MK 18.04.2011. rīkojums Nr.155)

 

Par konceptuālo ziņojumu "Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu"   (MK 09.02.2018. rīkojums Nr. 49)

 

 

 

Likumi

Enerģētikas likums

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Likums "Par nodokļiem un nodevām"

Likums "Par akcīzes nodokli"

 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
 

Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"
 

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu  drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"
 

Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"
 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
 

Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu"
 

Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums"
 

Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

 

ES dokumenti
 

Padomes Direktīva 2009/119/EK (2009. gada 14. septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves
 

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2018/1581 (2018. gada 19. oktobris), ar ko Padomes Direktīvu 2009/119/EK groza attiecībā uz krājumu uzturēšanas pienākumu aprēķināšanu

 

Noderīgas saites

ES un starptautiskās saites:

 

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    08-01-2020