Ekodizains un Energomarķējums

AKTUĀLI!

Ar 2021. gada 1.martu preču tirdzniecības vietās atsevišķām preču grupām būs jauns energomarķējums (lasīt vairāk)

Enerģiju patērējošas preces (produkti) veido lielu daļu no dabas resursu un enerģijas patēriņa. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, tiek veicināta šādu preču kopējās vides ietekmes nepārtraukta uzlabošana.

 

Ekodizains

Ekodizains ir sistemātiska metode, ar ko tiesību aktos tiek noteiktas vides prasības, kas jāņem vērā produkta projektēšanas procesā. Galvenais ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas parasto produktu un patērētāju prasības, tādas, kā funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.

 

 

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu ekodizainu ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Latvijas normatīvajos aktos Direktīva ir ieviesta ar 2011.gada 6.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)”.

 

Energomarķējums

Ņemot vērā informācijas nozīmīgo lomu tirgū ir vajadzīgs arī vienveidīgs un saskaņots marķējums visiem viena veida produktiem, lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par šo produktu enerģijas un citu resursu patēriņu. Tādējādi, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES.

 

Ekodizaina un energomarķējuma ietvarregulējumam ir horizontāls raksturs – tās neizvirza konkrētas prasības produktiem, bet ievieš nosacījumus un kritērijus, kā noteikt prasības vidi ietekmējošo ražojumu raksturīpašībām, piemēram, enerģijas patēriņa līmeni. Specifiskas prasības katram atsevišķam ražojumam ir noteiktas Eiropas Komisijas regulās. Ekodizaina un energomarķējuma prasību uzraudzību Latvijā nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Lapas informācija atjaunota:    27-05-2020