Normatīvie akti

Likumi: 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Likums "Par privatizācijas sertifikātiem"

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

Likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

Likums „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”

Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
 

MK noteikumi:

Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”

Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 12 "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.639 „Noteikumi par privatizācijas ierosinājumu reģistrā un atsavināšanas ierosinājumu reģistrā ierakstāmajām ziņām un minēto reģistru vešanas kārtību”

Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr.608 „Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi”
 

MK rīkojumi:

Ministru kabineta 2019. gada 18. decembra rīkojums Nr. 650 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojums Nr. 461 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim” 

Lapas informācija atjaunota:    16-01-2020