Normatīvie akti

Likumi: 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

Likums "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Likums "Par privatizācijas sertifikātiem"

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”

Likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”

Likums „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”

Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
 

MK noteikumi:

Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”

Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 12 "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.639 „Noteikumi par privatizācijas ierosinājumu reģistrā un atsavināšanas ierosinājumu reģistrā ierakstāmajām ziņām un minēto reģistru vešanas kārtību”

Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr.608 „Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi”

Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra noteikumi Nr.557 “Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”

Ministru kabineta 2019.gada 19.septembra noteikumi Nr.431 “Noteikumi par valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”

Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumi Nr.625 “Noteikumi par valsts pārvaldes uzdevuma – privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, – deleģēšanu”

Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.172 “Noteikumi par privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas uzdevuma deleģēšanu”

Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumi Nr. 624 “Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu”.

MK rīkojumi:

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojums Nr. 348 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojums Nr. 553 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim”

Lapas informācija atjaunota:    14-10-2020