Pašvaldības īpašuma privatizācija

Lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu privatizāciju pieņem pašvaldības – pilsētas (novada) dome. Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz jebkuras fiziskās vai juridiskās personas iesniegtu privatizācijas ierosinājumu.
 

Par pašvaldībai piederoša īpašuma (nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma domājamā daļa, kapitālsabiedrība, kapitāla daļa, zeme) privatizācijas subjektu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijā kustamo vai nekustamo īpašumu. Maksājumi par pašvaldības īpašumu izdarāmi latos un/vai privatizācijas sertifikātos normatīvajos aktos un privatizācijas komisijas noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 

Pašvaldības īpašuma privatizāciju pašvaldībā nodrošina attiecīgās pašvaldības (pilsētas, novada) īpašuma privatizācijas komisija.
 

Pašvaldības apstiprināto privatizācijas projektu, noteikumu un paziņojumu atbilstību likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk– Privatizācijas pabeigšanas likums) noteikumiem nodrošina Ekonomikas ministrija.
 

No 1994. gada 17. februāra līdz 2013. gada 1. jūnijam Ekonomikas ministrija ir izskatījusi un pieņēmusi zināšanai 3323 privatizācijas projektus ar kopējo nosacīto cenu 160,7 milj. latu (t.sk. maksājumi sertifikātos 59,14 milj. latu nominālvērtībā).
 

No 1997. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 1. jūnijam Ekonomikas ministrijā ir izskatīti un akceptēti pašvaldību 1671 apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumi (no 2005. gada 1. septembra – atsevišķi apbūvētu zemesgabalu privatizācijas paziņojumi) ar kopēju zemesgabalu vērtību 26,4 milj. latu (13,3 milj. latu jāapmaksā īpašuma kompensācijas sertifikātos).
 

Runājot par pašvaldības īpašumu privatizāciju, tad oficiāli pieejamā statistika neatspoguļo esošo stāvokli saistībā ar privatizācijas procesu pašvaldībās, jo ne vienmēr pašvaldības attiecīgus pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas projektus savlaicīgi iesniedz izskatīšanai Ekonomikas ministrijā. Turklāt apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas noteikumi/paziņojumi Ekonomikas ministrijā nav obligāti iesniedzami.
 

Saskaņā ar Privatizācijas pabeigšanas likuma 5.panta septīto daļu pašvaldības pēc 2006.gada 31.augusta reizi ceturksnī iesniedz Ekonomikas ministrijai ziņas par saņemtajiem pašvaldības īpašuma objektu un apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas ierosinājumiem, lēmumiem par šo objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai, pārdošanas cenu un samaksai izmantojamo privatizācijas sertifikātu daudzumu.

Lapas informācija atjaunota:    12-08-2014