Patstāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana

Valsts zemes reforma sevī ietver īpašuma tiesību atjaunošanu, valsts un pašvaldību zemes privatizāciju un valstij piekritīgās brīvās zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, piešķirtās zemes izpirkšanu. Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana un zemesgabalu privatizācija norit saistībā ar valstī realizējamo lauku apvidus un pilsētu zemes reformu.
 

Zemes izpirkšanu pilsētas teritorijā organizē attiecīgā pašvaldība. Pilsētas zemes komisijas ir izskatījušas visus zemes pieprasījumus un pabeigušas pieņemt lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, bet ir uzsākta lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas līgumu slēgšana ar personām, kuras līdz 2008.gada 1.septembrim bija veikušas zemes kadastrālo uzmērīšanu vai priekšapmaksu, bet līdz 2009.gada 31.augustam nebija iesniegušas iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Personām, kuras līdz 2009.gada 31.augustam bija iesniegušas iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pēc tā saņemšanas līdz 2010.gada 30.decembrim ir jānoslēdz zemes izpirkuma (pirkuma) līgums. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2009.gada 30.decembrim ir noslēgusi 72969 līgumus.
 

Zemes izpirkšanu lauku apvidos organizē Valsts Zemes dienests. Turpinās lauku apvidus zemes nodošana īpašumā par maksu, kā arī izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšana ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Lauku apvidus zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ir noslēdzams līdz 2010.gada 30.decembrim. Kopskaitā valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka” saskaņā ar zemes reformas likumiem noslēgusi 238 590 līgumus, tai skaitā 2010.gada 1.ceturksnī 618 līgumus, par zemes pārdošanu 1,737 milj. hektāru kopplatībā, tai skaitā 2010.gada 1.ceturksnī – 12892 hektāru kopplatībā.

Lapas informācija atjaunota:    12-08-2014