Privatizācijas procesa noslēgums

2005.gada 1.septembrī spēkā stājās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums), kas nosaka, kā pabeidzams privatizācijas process, zemes reforma un nodrošināma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana.
 

Privatizācijas pabeigšanas likums nosaka:

1) termiņu – 2006.gada 31.augustu, līdz kuram jebkura juridiska vai fiziska persona varēja ierosināt jebkura valsts vai pašvaldības īpašuma objekta un valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizāciju;

2) kārtību, kādā izskata personas iesniegto privatizācijas ierosinājumu un pieņem lēmumu par valsts vai pašvaldību īpašuma nodošanu privatizācijai;

3) ka atteikt nodot privatizācijai un saglabāt valsts vai pašvaldības īpašumā var īpašumu, kas ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai;

4) ka lēmumus par valsts vai pašvaldības īpašuma nodošanu privatizācijai Ministru kabinets vai pašvaldība var pieņemt līdz 2010.gada 30.decembrim;

5) ka netiks privatizēta vai atsavināta valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts”, valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” un valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;

6) termiņu – 2006.gada 31.augusts, bet Privatizācijas pabeigšanas likumā noteiktajos gadījumos– 2007.gada 30.novembris, līdz kuram personām, kuras vēlas izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirtu zemi, bija jāiesniedz zemes izpirkšanas pieprasījums; termiņu – 2008.gada 1.septembris, līdz kuram Valsts zemes dienestā bija jāiesniedz attiecīgi zemes robežu plāns vai apliecinājums par veikto zemes izpirkšanas mak­sājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas. Zemes pirkuma līgumi ir jānoslēdz līdz 2010.gada 30.decembrim.

7) ka privatizācijas sertifikātiem nav noteikts derīguma termiņš, bet tos var izmantot tikai privatizācijas procesa ietvaros;

8) kārtību, kādā izbeidzama privatizācijas sertifikātu piešķiršana. Personām ir noteikts gala termiņš, līdz kuram varēja iesniegt pieteikumus par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu: 2006.gada 28.aprīlis, bet personām, kuras politiski represētās personas statusu ieguvušas pēc šī datuma– 2007.gada 28.decembris.

Lai nodrošinātu veiksmīgu un atklātu privatizācijas pabeigšanas procesa norisi, Ministru kabinets ir noteicis kārtību, kā privatizāciju, atsavināšanu un zemes reformu veicošām institūcijām ir jāizveido publiski pieejami privatizācijas un atsavināšanas ierosinājumu un zemes izpirkšanas reģistri.

1. VAS „Possessor” Privatizācijas ierosinājumu reģistrs

2. VAS „Valsts Nekustamie īpašumi” Atsavināšanas ierosinājumu reģistrs

3. LR Valsts Zemes dienesta Lauku zemes izpirkšanas reģistrs
 

Pabeidzot privatizācijas procesu un zemes reformu, valstij vai pašvaldībai piederošu īpašumu turpmāk varēs pārdot saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un likumu Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" , kas ietver tirgus regulēto nosacījumu – pārdot valstij vai pašvaldībai piederošu īpašumu personai, kas nosola augstāko cenu, izmantojot par maksāšanas līdzekli latus.

Lai gan Latvijā realizētās masveida privatizācijas mērķis – mainot valsts vai pašvaldības īpašuma īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā komersanti, - pamatā ir sasniegts, Ekonomikas ministrijas uzdevumos ietilpst privatizācijas politikas izstrāde un tās īstenošanas metodoloģiskā vadība saistībā ar privatizācijas procesa pabeigšanu, tiesību aktu projektu izstrāde, kas saistīti ar privatizāciju, darījumiem ar valsts īpašumu un privatizācijas sertifikātiem. Valsts īpašuma privatizāciju pārrauga ekonomikas ministrs, kurš ir arī AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) akciju turētāja pārstāvis.

Privatizācijas procesā iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas turpina darbu, lai izskatītu iesniegtos privatizācijas ierosinājumus un pieņemtu lēmumus par attiecīgo valsts un pašvaldības īpašumu nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai. Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, privatizācijas ierosinājumu izskatīšanai tiek piemēroti administratīvā procesa principi. Saskaņā arPrivatizācijas pabeigšanas likuma 6.panta astoto daļu līdz 2007.gada 31.decembrim Ministru kabinets vai pašvaldības dome bija tiesīga pati nodot privatizācijai valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī tādu neapbūvētu zemesgabalu, kas tika privatizēts ar ieguldīšanas metodi.

Privatizācijas ierosinājums par valsts vai pašvaldības īpašuma nodošanu privatizācijai, ja līdz 2010.gada 30.decembrim ir ierosināta un nav pabeigta tiesvedība lietā par īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka vai bezmantinieka mantu, tiek izskatīts četru mēnešu laikā no dienas, kad likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums.
 

Institūciju kompetence

Ar Ministru kabineta rīkojumu privatizācijai nodotos valsts īpašumus pārņem  AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", kas tos sagatavo un privatizē atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.Privatizācijai nodoto pašvaldības īpašumu privatizāciju organizē attiecīgās pašvaldības privatizācijas komisija.

Valsts dzīvojamo māju privatizāciju pēc Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidēšanas organizē Possessor, bet pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju - attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

Lauku zemes, kas piešķirtas pastāvīgā lietošanā, izpirkšanu organizē Valsts zemes dienests. Savukārt, pilsētas zemes, kas piešķirtas lietošanā, izpirkšanu organizē attiecīgās pašvaldības zemes komisija.

Possessor, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību” 52.punktam, pārbauda un apkopo starpniecības sabiedrību sniegtās ziņas par darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem.

Lapas informācija atjaunota:    16-07-2020