Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licences

Privatizācijas sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci).
 

Ekonomikas ministrijas izveidota Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija) izsniedz, aptur un anulē starpniecības sabiedrības licenci, kā arī uzrauga starpniecības sabiedrības komercdarbību sertifikātu tirgū.
 

Pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu licences izsniegšanai saņemšanas Komisija 30 dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.
 

Valsts nodevas likme par starpniecības sabiedrības licences izsniegšanu ir 1138,30 euro.
 

Komisijas priekšsēdētājs:
K.Lore - Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors;


Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
M.Podvinska – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja;


Komisijas locekļi:

H.Skarbnieks - Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

L.Rozenbaums - Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta Starptautiskā finanšu tirgus politikas nodaļas vecākais eksperts;

H.Zuļģis – Latvijas Bankas Tirgus operāciju pārvaldes galvenais finanšu tirgus operāciju analītiķis.

 

Licences darbības laikā starpniecības sabiedrība var pirkt un pārdot privatizācijas sertifikātus:

  1. citas personas uzdevumā par tās līdzekļiem vai par starpniecības sabiedrības līdzekļiem, līgumā paredzot, ka šos līdzekļus segs attiecīgais klients;
  2. savā vārdā par saviem līdzekļiem;
  3. sertifikātu pirkšanas un pārdošanas atklātā izsolē.
     

Sertifikātu tirgū licencēto firmu saraksts.
 

Normatīvie akti:
 

Likums “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra Noteikumi nr. 711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”.

Lapas informācija atjaunota:    22-05-2018